Menu

TJENESTEYDELSESVILKÅR

GENERELLE OPLYSNINGER

 • § 1. GENERELLE OPLYSNINGER

  1. Nærværende Vilkår præciserer reglerne for brugen af “Reservationssystemet”, der gælder for tredjeparts tjenster ydet via hjemmesiden www.eskytravel.dk og Opkaldscenteret, herunder bestilling og køb af: flybilletter, rejseforsikring, hotelydelser, rejsepakker, charterflyvninger, togbilletter og andre tjenster, som er tilgængelige via Reservationssystemet.
  2. Administratoren af Flyreservationssystemet er eSky.pl Spółka Akcyjna,m. hovedkontor i Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, optaget i Virksomhedsregisteret ført af Landsretten Katowice-Øst i Katowice, Afdeling f. Økonomiske Anliggender nr. 8 af Statens Domstolsregister m. KRS-nr. 0000383663, momsregistreringsnummer: 9481987199, REGON [polsk CVR-nr.] 670140736, anpartskapital på 1 019 525.60 PLN betalt fuldt ud, momsregistreret, i det følgende benævnt: eSky.
  3. Brugen af Reservationssystemet og Opkaldscenterets tjenester (ved at ringe til telefonnumre, som er tilgængelige via hjemmesidenwww.eskytravel.dk)kræver en accept af alle nedenstående bestemmelser indeholdt i nærværende Vilkår. Accepten udgør en hensigtserklæring og skaber retlige forpligtelser mellem Brugeren og Tjenesteyderen eSky.
  4. Brugeren er berettiget til at kopiere, gengive og gemme indholdet af nærværende Vilkår vederlagsfrit, uden ret til kommerciel distribution heraf.
  5. Handelsnavne, navne, beskrivelser og varemærker præsenteret på www.eskytravel.dk er beskyttet af loven. Hver bruger er forpligtet til at afholde sig fra enhver handling, der krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder for personer, der er berettiget til disse navne, beskrivelser og varemærker.
  6. Medmindre andet er angivet, tilhører alle ophavsrettigheder til tekster, billeder, fotos og andet materiale, der er præsenteret på www.eskytravel.dk, eSky. Alle ikke-eSky-varemærker bruges kun til informationsformål og tilhører deres respektive ejere.
  7. Enhver reproduktion, modifikation og overførsel (enten udført elektronisk eller på anden måde) samt kopiering, brug og distribution af materialer præsenteret på www.eskytravel.dk er kun tilladt, hvis ejeren har givet deres samtykke. De oplysninger, der er tilgængelige på siderne på denne hjemmeside, må kun bruges i overensstemmelse med lovgivningen.
  8. Enhver bruger skal overholde nærværende Vilkår fra det tidspunkt, hvor vedkommende iværksætter foranstaltninger med henblik på at bruge Reservationssystemet.
  9. Brugeren kan bruge reservationssystemet, hvis den enhed eller det it-system, de bruger, opfylder de tekniske minimumskrav angivet nedenfor:
   • computer, bærbar enhed eller anden multimedieenhed med internetadgang;
   • adgang til e-mail og en aktiv e-mailadresse;
   • opdateret webbrowser såsom Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Edge;
   • accepterer cookies og Javascript-support i webbrowseren;
   • et program, der giver dig mulighed for at åbne PDF-dokumenter;
   • minimum 3G-dataoverførselshastighed.
  10. Bestilling og køb af bestemte produkter, som er tilgængelige i Reservationssystemet, er individuelle transaktioner, som Brugeren hver gang gennemfører og som er underlagt betingelserne fastlagt af enhver tredjepart. Køb af ethvert produkt er underlagt de skræddersyede principper og betingelser fastlagt for enhver tjeneste, som er tilgængelig i Reservationssystemet.
  11. Ifm. forskellige vilkår og betingelser vedr. Luftfartsselskabernes priser anbefales det at ankomme til lufthavnen mindst 3 timer inden den planlagte afgang med henblik på at undgå organisatoriske vanskeligheder ved tjenesteydelsen.
  12. Kendskab til luftfartsselskabets tarifbetingelser, indhentning af oplysninger fra et givet luftfartsselskab eller en given enhed, der leverer tjenester til brugeren, samt levering af tjenester, der er omfattet af disse regler, kan kræve kommunikation på engelsk.
  13. Hver bruger har mulighed for at oprette en eSky-konto. Dette vil muliggøre brugen af ​​yderligere funktioner, som letter køb af tjenester, der tilbydes på www.eskytravel.dk ("Din konto").
  14. Oprettelse sker ved at udfylde registreringsformularen, der er tilgængelig på www.eskytravel.dk (efter at have angivet din e-mailadresse og adgangskode), logge ind via Google-tjenesten eller Facebook-appen eller vælge muligheden for at oprette en konto under bookingprocessen. For at aktivere Din konto med brug af en e-mailadresse/adgangskode, er det nødvendigt for brugeren at klikke på aktiveringslinket, der automatisk sendes af eSky til den angivne e-mailadresse. Kontoregistrering ved brug af Google og Facebook kræver ikke yderligere bekræftelse af aktivering.
  15. At logge ind på Din konto sker ved at indtaste e-mailadressen (login) og adgangskoden, der blev angivet under kontoregistreringen, i log ind-formularen.
  16. Adgangskoden, som blev angivet under brugerens registrering, kan ændres efter, der logges ind på kontoen. Det er ikke muligt at ændre den angivne e-mailadresse (login).
  17. Din konto kan fjernes ved at udstede en passende ordre, der er tilgængelig i kontoindstillingerne på Din konto.
  18. eSky har ret til øjeblikkeligt at fjerne Din konto i tilfælde af en grov overtrædelse af bestemmelserne i vilkårene og betingelserne eller udlevering af ulovligt indhold eller falske data under registreringsprocessen.
 • § 2. DEFINITIONER

  1. Et reservationssystem – et program til styring af transaktionsprocedurer, som er tilgængelige via hjemmesiden www.eskytravel.dk og via Opkaldscenteret,som gør det muligt for Brugeren at:
   1. søge efter indenrigs- og udenrigsflyvninger mellem to byer, få oplyst prisen på flyvningerne og købe flybilletter,
   2. få oplyst prisen på og købe en rejseforsikring,
   3. søge efter og bestille hoteltjenester i nogen som helst by (i hjemlandet og i udlandet), inden for nogen som helst tidsramme,
   4. søge efter indenrigs- og internationale jernbaneforbindelser på nogen som helst angivet jernbanerute, værdiansætte disse forbindelser og købe en togbillet,
   5. tilpasse forslag til tjenesterne nævnt i pkt. a-d takket være et geolokaliseringsbaseret Brugerinformationssystem (ved at identificere computerens IP-adresse og dennes browseroplysninger).
   6. benytte sig af tjenesteydelserne tilbudt af de enheder, hvortil eSky lejer annonceplads på hjemmesiden, nævnt i Vilkårenes § 17.
  2. Bruger – enhver fysisk el. juridisk person e. organisatorisk enhed, som ikke har status som juridisk person, som ved lov har retsevne og bruger Reservationssystemet el. Opkaldscenteret.
  3. Betaler – enhver fysisk el. juridisk person el. organisatorisk enhed, som ikke har status som juridisk person, der ved lov har retsevne, bruger Reservationssystemet el. Opkaldscenteret og foretager betalinger el. er forpligtet til at foretage sådanne betalinger.
  4. Opkaldscenteret – et enhed, som er ansvarligt for kontakt med Brugeren el. Betaleren som led i gennemførelse af tjenesterne, der ydes via hjemmesiden www.eskytravel.dk, på betingelserne indeholdt i og inden for rammerne angivet i nærværende Vilkår.
  5. Leverandør – den tjenesteyder, som Brugeren fik foreslået via hjemmesiden www.eskytravel.dk.
  6. Tjenesteyder – en enhed, som leverer tjenesteydelserne omhandlet i nærværende Vilkår til Brugeren via eSky, Reservationssystemet el. direkte, alt efter tjenesteydelsernes karakter.
  7. Hoteltjenester – indkvarteringstjenester, der omfatter indkvartering til andre formål end boligformål, som ikke er en uadskillelig del af Brugernes transport,
  8. Luftfartsselskab – en enhed med et gyldigt certifikat (koncession, licens), som berettiger vedkommende til at drive erhvervsvirksomhed, der omfatterlufttransport og tjenester inden for rammerne opstillet i nærværende Vilkår.
  9. Flybillet – et dokument udstedt via Reservationssystemet el. Opkaldscenteret, som tillader benyttelse af lufttransportydelser.
  10. Tarifvilkår og betingelser – reservationsvilkår og betingelser vedrørende anvendelse af en given flybillet, heriblandt, men ikke afgrænset til: betingelserne vedrørende flybilletrefusion, bagagens størrelse.
  11. E-mailadresse/e-mail – en aktiv, korrekt e-mailadresse fra brugeren.
  12. Et personligt spørgeskema – et spørgeskema, som Brugeren bruger mhp. at sende vedkommendes personoplysninger, således at Brugeren kan benytte sig af tjenesterne ydet af eSky, overført og behandlet på betingelserne angivet i Retningslinjer til beskyttelse af privatlivets fred, som er tilgængelige via hjemmesiden www.eskytravel.dk.
  13. Lavprisluftfartsselskaber – specifikke luftfartsselskaber, som er underlagt ordentligt definerede bestemmelser i henhold til § 14.
  14. Servicegebyr – et ikke-tilbagebetalingspligtigt gebyr opkrævet af eSky el. Tjenesteyderen som led i tjenesteydelserne leveret til Brugeren, alt efter tjenesteydelsernes type og karakter, inden for rammerne angivet i nærværende Vilkår.
  15. Betalingsinstrument – et skræddersyet udstyr el. en række procedurer a set of procedures aftalt mellem Brugeren and Tjenesteyderen og brugt af Brugeren el. Betaleren mhp. at udstede et påbud om gennemførelse af en betalingstransaktion.
  16. Betalingskort – et betalingsinstrument, som gør det muligt at udstede et deponerings-, overførsels- og hævepåbud vha. af et specialiseret organ.
 • § 3. BRUGERENS ANSVAR FOR BRUGEN AF RESERVATIONSSYSTEMET

  1. Brugeren bekræfter, at vedkommende har fuld evne til at tage retlige skridt og indgå juridisk bindende forpligtelser.
  2. Brugeren forsikrer om, at vedkommende skal bruge Reservationssystemet mhp. at søge efter flybilletter samt bestille og købe andre tilgængelige tjenester, som er nævnt i nærværende Vilkår, samt andre tjenester, som er tilgængelige i Reservationssystemet, kun i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
  3. Det er forbudt for brugeren at komme med ulovligt eller stødende indhold samt at foretage handlinger, der er i modstrid med bestemmelserne i gældende lov, bestemmelserne i vilkårene og betingelserne samt etablerede skik og principper for social sameksistens vedtaget i denne henseende, eller som kan forårsage forstyrrelser eller skade på reservationssystemets funktion og krænkelse af tredjeparters rettigheder ved brug af reservationssystemet.
  4. Brugeren skal søge efter tjenester mhp. bestilling heraf ved at angive vedkommendes eget efternavn og skal betale for de reserverede flybilletter og/eller andre tjenester vha. vedkommendes eget betalingskort. Enhver søgning efter tjenester, som vedkommende har til hensigt at bestille, foretaget vha. en andens efternavn el. et falsk efternavn samt betalinger for de reserverede flybilletter og/eller andre tjenester foretaget vha. en andens el. falsk kreditkort skal straks anmeldes til de relevante retshåndhævende myndigheder.
  5. Brugeren skal være indehaver af passende og gyldige dokumenter, der muliggør implementering af tjenester, der er købt via reservationssystemet eller kundeservicecenteret eller til ophold i det land, hvor disse tjenester er implementeret især et gyldigt ID-kort, et gyldigt pas, påkrævede visa og andre dokumenter, der kan være påkrævet afhængigt af omfanget af de leverede tjenester. Brugeren er også forpligtet til at gennemse oplysningerne om visum- og sprogbetingelser, der er tilgængelige på www.eSkytravel.dk.
  6. Brugeren er forpligtet til at verificere alle nødvendige oplysninger, som bliver anført via Reservationssystemet el. Opkaldscenteret, herunder bl.a. sundhedsoplysninger, terrortrusler og sundhedskrav vedrørende levering af tjenesteydelserne.
  7. eSky frasiger sig ethvert ansvar for det faktum, at Brugeren ikke besidder de ovenfor nævnte relevante dokumenter, herunder et indrejse- el. transitvisum, som er nødvendige i landet, hvor tjenesteydelserne leveres el. hvor Brugeren foretager en overførsel, samt manglende opfyldelse af forpligtelserne nævnt i pkt. 5 ovenfor fra vedkommendes side. Brugeren kan få nærmere oplysninger via Reservationssystemet el. Opkaldscenteret, via hjemmesiden www.eskytravel.dk og hjemmesiden for Polens Udenrigsministerium https://msz.gov.pl
  8. Under bookingsprocessen er brugeren forpligtet til at indtaste data, der er sande og aktuelle fra tidspunktet for bookingprocessen. eSky er ikke ansvarlig for unøjagtige oplysninger, som brugeren har indtastet i forbindelse med bookingtjenester.
  9. Ved brug af de tjenester, der er tilgængelige via reservationssystemet, kan brugeren blive udsat for særlige trusler forbundet med brugen af elektroniske tjenester såsom: Muligheden for uvedkommendes adgang til data, der transmitteres via netværket eller opbevares på computere eller mobile enheder tilsluttet netværket, datainterferens, som især kan forårsage tab, uautoriseret ændring eller forhindre brugen af de tilbudte tjenester.
 • § 4. ANSVARSBEGRÆNSNING

  • eSky vil gerne oplyse om, at efter at søgeresultaterne bliver vist, kan andre tilbud vedrørende lignende tjenester ydet af tredjemand, forskellige fra de tidligere vist, vises frem i Systemet el. i andre systemer til reservation af flybilletter og bestilling af tjenester. Det faktum, at søgeresultatet bliver vist, - medmindre det umiddelbart bekræftes ved at foretage en reservation og betale herfor i Reservationssystemet - berettiger Kunden ikke til at fremsætte krav mod mellemmanden, som er berettiget til at indgå aftaler om køb af flybilletter el. andre tjenster tilbudt af enheder, som leverer tjenesteydelserne bestilt via Reservationssystemet el. andre systemer til reservation af flybilletter og bestilling af tjenester.

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

 • § 5. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

  • Alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysningerne for Brugerne, Betaleren og alle andre personer, som bruger hjemmesiden www.eskytravel.dk, omhandles i Retningslinjer til beskyttelse af privatlivets fred, som er tilgængelige på hjemmesiden: https://www.eskytravel.dk/persondatapolitik.

BETALINGSMÅDER OG -METODER

 • § 6. UDSTEDELSE OG LEVERING AF FAKTURAER

  1. For tjenester, der er købt via hjemmesiden www.eskytravel.dk el. eller via kundeservicecentret, skal leverandøren eller tjenesteudbyderen udstede en elektronisk faktura baseret på data modtaget fra brugeren forudsat, at brugeren udtrykker et ønske om at modtage fakturaen under bookingprocessen. Ved at foretage et køb og acceptere disse vilkår accepterer brugeren at modtage elektroniske fakturaer.
  2. Elektroniske fakturaer for tjenesteydelserne skal fremsendes til e-mail-adressen anført i et personligt spørgeskema i Reservationssystemet el. oplyst i løbet af indkøbsprocessen via Opkaldscenteret.
  3. Ændring af oplysningerne i den af eSky indleverede e-faktura anført af Brugeren i det personlige spørgeskema vil ske på de betingelser og inden for de rammer, som fremgår af den relevante lovgivning.
  4. Tjenesteydere og Leverandører kan opstille bestemte betingelser for udstedelse af en faktura uanset betingelserne fastlagt af eSky.
 • § 7. BETALINGSMÅDER OG -METODER

  1. Brugeren kan vælge følgende betalingsmåder som led i tjenesterne ydet via hjemmesiden www.eskytravel.dk el. via opkaldscenteret, hvis eSky tilgængeliggør en sådan betalingsmåde i Reservationssystemet:
   1. betalingstransaktioner med anvendelse af et betalingskort el. et lignende betalingsinstrument,
   2. online bankoverførsler,
   3. pengeoverførsel fra en betalingskonto,
   4. betalinger foretaget via et lokalt betalingsinstitut, hvis tilbud blev gjort tilgængeligt via Reservationssystemet og på betingelserne fastlagt af betalingsinstituttet,
   5. andre særlige midler anvendt i et givet land, hvor der gennemføres en transaktion via Reservationssystemet, anført i løbet af reservationsprocessen for en given tjeneste.
  2. Brugerne vælger den foretrukne betalingsform i et personligt spørgeskema tilgængeligt i Reservationssystemet el. via en erklæring afgivet via Opkaldscenteret. Det skal dog bemærkes, at:
   1. pengeoverførsler bør gennemføres til eSkys bankkonto anført i den e-mail, hvori reservationen af de valgte tjenester blev bekræftet,
   2. pengeoverførsler og betalingsordrer skal altid indeholde oplysningerne om Brugerens navn og efternavn anført i Reservationssystemet samt et identifikationsnummer opgivet af eSky for en given tjeneste, f.eks. et reservationsnummer.

   I tilfælde af flybilletter er følgende valgmuligheder tilgængelige:

   1. betaling ved hjælp af overførsel af midler fra en betalingskonto er kun mulig i tilfælde af booking af billetter via www.eSkytravel.dk foretaget på forhånd, mindst 2 arbejdsdage før afrejse, hvis denne betalingsform leveres af eSky. Når man vælger en betalingsmetode for overførsel af midler fra kontoen, er brugeren forpligtet til at foretage en overførsel umiddelbart efter at have foretaget reservationen hos eSky for den bookede flybillet. I tilfælde af en forsinket modtagelse af betalingen til eSky-bankkontoen kan reservationsforholdene ændres af flyselskabet.
   2. i tilfælde af betaling via pengeoverførsel fra en betalingskonto el. via en online banktjeneste, udsteder eSky flybilletter på den dato, hvor beløbet hidrørende fra Brugerens køb af flybilletter bliver krediteret den pågældende bankkonto, såfremt krediteringen finder sted inden kl. 20:00. Fridage er en undtagelse, se oplysningerne på Reservationssystemets website; i sådanne tilfælde bliver transaktionen gennemført næste arbejdsdag, i overensstemmelse med betingelserne fastlagt af bestemte luftfartsselskaber.
   3. betaling for flybilletter tilbudt af lavprisluftfartsselskaber i tilfælde af et online-køb foretages med betalingskort el. et lignende betalingsinstrument el. via pengeoverførsel fra Brugerens betalingskonto, hvis en sådan tjeneste bliver bestilt via reservationsformularen el. via Opkaldscenteret.

   For hoteltjenester:

   1. betaling for hoteltjenesten direkte til Leverandøren foretaget inden Brugerens ankomst til hotellet, hvor Brugeren er fuldt ud ansvarlig for korrekt gennemføre af betalingen.
   2. betaling for en hoteltjeneste via Tjenesteyderen inden Brugerens ankomst til hotellet, hvor betalingsmetoderne anført i pkt. 2 ovenfor er acceptable.
  3. Betaling med betalingskort el. et lignende betalingsinstrument er en sikker transaktion gennemført på følgende måde:
   1. Brugeren af Reservationssystemet foretager et køb med et betalingskort el. med anvendelse af et andet betalingsinstrument aftalt med Brugeren, som anført i Reservationssystemet el. på betingelserne accepteret via Opkaldscenteret.
   2. vælger Brugeren at betale med et betalingskort, skal vedkommende give oplysninger om betalingskortet i de relevante rubrikker i det personlige spørgeskema, som er tilgængeligt i Reservationssystemet.
   3. efter endt reservation, bliver betalingskortet automatisk godkendt af eSky via Reservationssystemet ved placering af en ordre pr. telefon og debiteret alt efter prisen på den bestilte tjeneste.
   4. i tilfælde af tjenester, som omfatter bestilling af og betaling for flybilletter, bliver betalingskortet debiteret i to transaktioner: nettobeløbet for billetten plus lufthavnsafgifter opkræves af luftfartsselskabet, hvorimod beløbet svarende til servicegebyret opkræves af Tjenesteyderen. Opkrævning af det skyldige beløb kan også finde sted i én transaktion.
   5. i tilfælde af tjenester, som omfatter bestilling af og betaling for hoteltjenester, hvorefter kortet bliver debiteret og betalingen bliver krediteret, sender systemet en voucher til Brugerens e-mail adresse, som bekræfter, at hoteltjenesten er blevet bestilt og som er et bevis for bestilling af hoteltjenesten, nødvendig for at kunne benytte sig af tjenesten.
  4. De konkrette beløb, som skyldes for tjenester ydet af eSky baseret på Brugerens reservationer foretaget via Reservationssystemet el. på betingelserne accepteret af vedkommende via Opkaldscenteret, bliver anført i valutaen oplyst af Brugeren, hvori priserne på flybilletter og hoteltjenster er vist.

FLYBILLETER

 • § 8. FLYBILLETER

  1. I tilfælde af luftfartsselskaber, som er autoriseret af IATA (Den Internationale Luftfartssammenslutning), handler eSky - ved at gøre luftfartsselskabets tilbud tilgængeligt for Brugeren - som luftfartsselskabets agent. Derimod for enheder, som tilbyder andre tjenester via Reservationssystemet, handler det som en hjemmesideadministrator ved at tilgængeliggøre de af Tjenesteyderen leverede tjenester. Enhederne, som yder transporttjenester til Brugeren og er ansvarlige for manglende eller utilstrækkelige gennemførelse af flyvninger er bestemte luftfartsselskaber autoriseret af IATA, på vegne af hvilke og til fordel for hvilke Tjenesteyderen opererer og hvis navne bliver nævnt i løbet af reservationsprocessen og anført på billetten udleveret til Brugeren.
  2. I tilfælde af Lavprisluftfartsselskaber, handler Tjenesteyderen som en mellemmand, der foretager faktiske handlinger i disse luftfartselskaber, der fører til gennemførelse af en transaktion og udlevering af en billet, som blev bestilt hos disse luftfartselskaber i overensstemmelse med Brugerens instrukser og på vegne heraf, via Reservationssystemet el. Opkaldscenteret. Gennemførelse af tjenesteydelser og behandling af klager er underlagt de generelle vilkår fastsat af de enkelte luftfartsselskaber og anført i løbet af reservationsprocessen.
  3. I tilfælde af charterflyvninger organiseret af en rejsearrangør, handler eSky som en agent og giver oplysninger om betingelserne fastsat af den enhed, der foretager flyvningen. Luftfartsforetagendet har ansvaret for manglende el. utilstrækkelig gennemførelse af chartertjenesten.
  4. Parterne i transportaftalen er Tjenesteyderen, som er udtrykkeligt anført og defineret i tilbuddet og som yder lufttrafiktjenester, der udgør genstanden for aftalen, og Brugeren. Ovennævnte Aftaler indgået via hjemmesiden www.eskytravel.dk bliver gennemført baseret på de generelle betingelser, der fremgår af aftaler med en bestemt Tjenesteyderen, som indgår en aftale med Brugeren.
  5. Brugeren søger efter tilbud ved at vælge en af flyforbindelserne foreslået af Reservationssystemet og ved at anføre de påkrævede oplysninger, som bliver behandlet i henhold til § 5 i nærværende Vilkår, i det personlige spørgeskema.
  6. Bekræftelse af søgningen og ændring af prisen:
   1. Brugeren får tilsendt en reservationsbekræftelse, som bortset fra reservationsnummeret omfatter oplysningerne om den valgte flyforbindelse, den samlede pris og betalingsmåde til den anførte e-mail-adresse. Prisen på Flybilletten omfatter: Luftfartsselskabets nettotarif, lufthavsafgifter, skatter, et ikke-tilbagebetalingspligtigt servicegebyr for udstedelse af billetten, supplerende gebyrer for andre tjenester, som udgør en integreret del af transporten anført i transaktionsresuméet i Reservationssystemet.
   2. Pga. reservationens foreløbige karakter er prisen på billetten ikke garanteret indtil Tjenesteyderen modtager betalingen.
   3. Brugeren er forpligtet til at forsikre sig om, at reservationsoplysningerne anført i e-mail-bekræftelsen samt fristen for at betale for reservationen mhp. at købe billetten til den pris, som blev angivet i løbet af søgningen i Reservationssystemet, er korrekte.
  7. Formålet med en flybillet:
   1. Inden Brugeren køber en Flybillet er vedkommende forpligtet til at læse og acceptere nærværende Vilkår, reservationsbetingelserne og vilkårene samt de tarifrelaterede vilkår og betingelser gældende for de af Brugeren valgt flyforbindelser, som er tilgængelige i Reservationssystemet. Tjenesteyderen vil opkræve et ikke-tilbagebetalingspligtigt servicegebyr fra Brugeren for alle operationer relateret til udstedelse af billetten, hvis størrelse bliver fastlagt i løbet af reservationsprocessen.
   2. Brugeren reserverer flybilletten i Reservationssystemet el. via Opkaldscenteret baseret på tilgængeligheden, prisen og mulighed for levering af tjenesten anført i Reservationssystemet el. foreslået via Opkaldscenteret på tidspunktet for reservationen.
   3. Efter at reservationsordren er placeret, forbeholder Tjenesteyderen sig ret til at kontakte Brugeren mhp. at verificere Brugerens oplysninger og bekræfte reservationsbetingelserne. I tilfælde af, at det ikke er muligt at kontakte Brugeren, foretager Tjenesteyderen en reservation på de betingelser, hvorpå Brugeren har placeret sin ordre. Tjenesteyderen gennemfører reservationen forudsat, at Brugeren mindst har betalt flybillettens pris, afgifter for supplerende tjenester, som Brugeren har valgt i Reservationssystemet og servicegebyret.
   4. De af Brugeren anførte supplerende tjenester, som skal ydes som led i reservationen (f.eks. specialmad, points i frequent flyer-programmet, flyrejse med dyr, bagageovervægt, special håndbagage, et uledsaget barn, supplerende pleje af passagererne, handicapassistance, babysseng, mv.) skal bestilles via Opkaldscenteret el. ved at skrive til den af eSky oplyste e-mail-adresse mhp. at verificere tilgængeligheden heraf.
   5. Tjenesteyderen forbeholder sig ret til at nægte at udstede en billet, hvis den af Brugeren valgte tarif er i modstrid med dennes formål i overensstemmelse med salgsbetingelserne for et givet tilbud el. i tilfælde af, at andre begrundede restriktioner fremgår af aftalerne indgået mellem Luftfartsselskaberne, som Tjenesteyderen slet ikke har kontrol over.
  8. Alle former for betaling for for køb af flybilletter finder sted på betingelserne omhandlet i § 7 i nærværende Vilkår.
  9. Brugerens flybillet bliver udstedt af Tjenesteyderen i elektronisk form.
  10. Brugerens flybillet udstedt af Tjenesteyderen skal fremsendes til e-mail-adressen oplyst i det personlige spørgeskema i Reservationssystemet el. i løbet af købsprocessen via Opkaldscenteret.
  11. Annullering af reservationen, der skyldes en fejl fra Luftfartsselskabets side:
   1. eSky frasiger sig ethvert ansvar for ændringer i Brugernes reservationer og annullering af disse reservationen fra luftfartsselskabernes side.
   2. Brugeren skal rette nogen som helst og alle krav hidrørende fra annulleringer el. ændringer, herunder flyforsinkelser, der skyldes en fejl fra Luftfartsselskabets side, direkte til Luftfartsselskabet. Luftfartsselskabernes ansvar anerkendes under betingelserne fastsat i Warszawa-Konventionen og Montreal-Konventionen.
  12. Refusion af en flybillet:
   1. Betaleren er berettiget til at få flybilletten købt via hjemmesiden www.eskytravel.dk refunderet, hvis betingelserne og vilkårene på takstområdet fastlagt direkte af Luftfartsselskabet tillader det. Refusion af flybilletten kan medføre en tillægsbøde i størrelsen, som bliver fastsat af Luftfartsselskabet uafhængigt af eSky.
   2. Hvis det er muligt at returnere flybilletten, kan betaleren kontakte kundeservicecentret via telefon for at returnere billetten eller ansøge om refusion hos flyselskabet.
   3. Afhængigt af den anvendte betalingsmetode overføres det beløb, som flyselskabet skal betale for den flybillet, der skal returneres, direkte til betalerens bankkonto eller til vedkommendes betalingskortkonto inden for 7 dage fra den dato, hvor tjenesteudbyderen modtager det skyldige beløb i den valuta, der blev brugt under betalingen. Returdatoen er den dato, hvor pengene debiteres tjenesteudbyderens bankkonto.
  13. Ændringer i/modifikationer af reservationen, supplerende tjenester,
   1. Brugeren ændrer selv reservationen direkte hos flyselskabet via kundeservicecentret eller via kontaktformularen på hjemmesiden www.eskytravel.dk. Hvis afrejsedatoen er mindre end 48 timer væk, er en bookingændring mulig via kundeservicecentret eller direkte hos flyselskabet.
   2. Ønsker Brugeren at modificere sin reservation senere end 48 timer før den planlagte flyafgang, kan dette kun gøres via Opkaldscenteret.
   3. Omkostningerne il ændring af en flybillet varierer alt fra priserne og muligheden for at ændre reservationen fastlagt af Luftfartsselskabet. Den samlede pris for ændring af en flybilletreservation omfatter:
    • et standardgebyr for ændring el. en supplerende ydelse (som indeholder et gebyr for modificering af billetten i henhold til retsbestemmelserne og takst- og gebyrtabellen for et givet luftfartsselskab, samt et ikke-tilbagebetalingspligtigt servicegebyr for ordrens modifikation el. for bestilling af en supplerende ydelse),
    • forskellen i tarifpriser (en omkostningsforskel mellem den oprindelige pris på flybilletten og dens pris på ændringstidspunktet),
    • forskellen i skatter og lufthavsafgifter (en potentiel omkostningsforskel mellem den oprindelige værdi af skatter og takster på ændringstidspunktet).
   4. Tjenesteyderen modificerer reservationen i Reservationssystemet på betingelserne, som fremgår af Tabel over servicegebyrer for supplerende ydelser, der ønskes ændret i den købte flybillet:

     

    Tabel over servicegebyr for supplerende ydelser, der ønskes ændret i den købte flybillet: (in DKK):
    Ændring Standardgebyr pr. person
    Ændringer i billetten (inkl.: ændring af rejsedato og rejserute, passagerens efternavn) 203
    Annullering el. refusion af billetten 203
    Tilføjelse af bagageovervægt el. specialbagage 83,10
    Bestilling af assistance for børn, der rejser alene 83,10
    Reservation af en valgt plads i flyet 83,10
    Bestilling af specialmad 83,10
    Flyrejse m. dyr 83,10
    Prioritetsboarding 83,10
    Supplerende ydelser tilbudt af luftfartsselskabet 83,10
    Online check-in/assistance ved check-in 83,10

     

   5. Brugeren kan betale for ændringer i flybilletreservationen som defineret i § 7 i nærværende Vilkår. Betaling med betalingskort foretages via Opkaldscenteret. Foretages betaling via pengeoverførsel fra en betalingskonto, modtager Brugeren en e-mail, som bekræfter ændringen, hvori der er anført: reservationsoplysningerne (reservationsnummer, passageroplysninger, oplysningerne om flyforbindelsen og oplysningerne om supplerende ydelser og flybillettakster), oplysningerne, som er nødvendige mhp. at foretage en betaling samt ændringsgebyret.
   6. For nogle salgsfremmende priser, som er tilgængelige i Reservationssystemet, gælder der meget særlig betingelser for reservation og udstedelse af flybilletter. Det gælder især de priser, som bør reserveres og købes med mindst tre, syv el. fjorten dages varsel. Manglende overholdelse af denne betingelse kan medføre ændring af flybillettens pris. eSky forbeholder sig ret til at annullere Brugerens reservation foretaget lige nøjagtig tre, syv el. fjorten dage inden den planlagte afgang, hvis Brugeren overskrider betalingsfristen fastlagt af Luftfartsselskabet i Luftfartsselskabets betingelser og vilkårene på takstområdet. Et luftfartsselskab kan anmode om udstedelse af en flybillet tidligere. I en sådan situation får Brugeren tilsendt de nødvendige oplysninger om betalingsfristen til den nuværende e-mail-adresse.
  14. Under flybilletbookingprocessen kan brugeren blive informeret om, at han/hun, ved at vælge en bestemt flybillet, vil være forpligtet til at overvåge eventuelle ændringer i flyplanen direkte hos flyselskabet. Det betyder, at eSky ikke vil informere brugeren om eventuelle ændringer, og dermed bliver brugeren nødt til at overvåge ændringer uafhængigt og reagere på dem i overensstemmelse hermed. Hvis flyselskabet ikke giver brugeren relevante oplysninger om deres reservation, som ville gøre det umuligt at levere tjenesten, bør de straks kontakte eSky for at fastslå statussen og muligheden for at foretage de nødvendige ændringer i reservationen.
 • § 9.MultiLine service

  1. Generelle bestemmelser
   1. En flyvning, der er udpeget som "MultiLine" og er tilgængelig for brugere i bookingsystemet, inkluderer mindst to forbindelsesflyvninger med en eller flere flyrejser og en eller flere involverede flyselskaber, hvor der udstedes separate billetter til. I denne situation finder hver del af ruten sted på grundlag af en separat billet og betragtes som en separat tjeneste, der ikke er forbundet med andre tjenester, der leveres som en del af rejsen. I sådanne tilfælde betyder det heller ikke noget, om der udstedes separate billetter til tjenesterne fra flere flyselskaber eller kun en enkelt (“MultiLine”). En kombination af flyvninger, der findes via bookingsystemet, som en del af MultiLine-tjenesten, bliver i det følgende kaldet for "rejse".
   2. At købe en MultiLine-billet betyder, at du køber mere end en flybillet, der involverer mindst en forbindelsesflyvning, hvor brugeren modtager separate flybilletter med en eller flere flyselskaber som del af en enkelt transaktionsproces i bookingsystemet. Antallet af billetter, der er købt til en given MultiLine-rejse, er ikke en enkelt kombineret flybillet, der omfatter alle individuelle flyvninger, som er en del af rejsen.
   3. På grund af det faktum, at MultiLine-tjenesten leveres på grundlag af separate flybilletter, gennem en eller flere flyselskaber, og som del af en enkelt rejse, er brugeren forpligtet til at verificere reglerne for håndtering af bagage i alle faser af rejsen, såvel som de dokumenter, der bemyndiger dem til at bruge tjenesten, herunder indrejse- eller transitvisum, som kan være påkrævet i det land, hvor MultiLine-tjenesten leveres, eller hvor en overførsel til en anden flyvning finder sted.
   4. Køb af separate billetter til forskellige flyvninger som en del af MultiLine-tjenesten kan muligvis være underlagt risikoen for aflysning, forsinkelse eller ændring af flyvetid og den resulterende manglende evne til at bruge en eller flere andre forbindelser, der er en del af rejsen på grund af det faktum, at overførselsperioderne mellem de individuelle luftforbindelser kan være korte (afhængigt af de søgeparametre, der er angivet af brugeren og tilgængeligheden af ​​flyvninger i bookingsystemet).
   5. Tilgængeligheden af ​​MultiLine-tjenesten i tilfælde af forskellige flykombinationer afhænger af tilgængeligheden af ​​flybilletter fra de enkelte flyselskaber såvel som de kriterier, der er fastlagt af brugerne i bookingsystemet.
   6. Hvis der vises oplysninger om et MultiLine-tilbud ud for søgeresultaterne, vil alle personer, der rejser på grundlag af billetter købt som en del af et tilbud, som er markeret på denne måde, være dækket af eSky-assistancen ("Shield-beskyttelse") mod et ekstra gebyr, der ikke kan refunderes. Det betyder, at brugere, efter at have købt billetter som en del af denne rejse, kan modtage hjælp fra eSky baseret på nedenstående vilkår:
  2. Grundlag for brug af Shield-beskyttelse
   1. Brugeren kan drage fordel af Shield-beskyttelsen, hvis en af forbindelserne, der er en del af rejsen, aflyses, forsinkes eller omlægges, hvilket resulterer i, at brugeren ikke er i stand til at foretage en planlagt overførsel eller nå deres destination.
   2. Hvis brugeren modtager oplysninger om en aflysning, forsinkelse eller ændring af tidsplanen for mindst en af MultiLine-forbindelserne, hvilket resulterer i, at rejsen ikke kan gennemføres succesfuldt, skal brugeren underrette eSky om, at de ikke er i stand til at gøre brug af den næste luftforbindelse, der er en del af rejsen, samt årsagerne hertil, baseret på følgende vilkår:
    1. Hvis brugeren får besked om en aflysning, forsinkelse eller omlægning af mindst en af MultiLine-forbindelserne mere end 48 timer før den planlagte start af rejsen, og hvis en sådan begivenhed resulterer i brugerens manglende evne til at foretage rejsen, har brugeren ret til at drage fordel af tjenesten Shield-beskyttelse. Dette er forudsat, at brugeren straks underretter eSky via telefon eller e-mail inden for 24 timer fra det øjeblik, han eller hun modtager sådanne oplysninger.
    2. Hvis brugeren får besked om en aflysning, forsinkelse eller omlægning af mindst en af MultiLine-forbindelserne mindre end 48 timer før den planlagte start af rejsen, og hvis en sådan begivenhed resulterer i brugerens manglende evne til at foretage rejsen, har brugeren ret til at drage fordel af tjenesten Shield-beskyttelse. Dette er forudsat, at brugeren underretter eSky via telefon eller e-mail inden for 12 timer fra det øjeblik, han eller hun modtager sådanne oplysninger, og mindst 8 timer før rejsens planlagte start.
    3. Hvis brugeren bliver opmærksom på aflysningen, forsinkelsen eller tidsændringen af mindst en af MultiLine-forbindelsesflyvningerne i løbet af rejsen, dvs. mellem individuelle forbindelsesflyvninger eller under en transfer til næste del af rejsen eller senere end 8 timer før rejsens start, kan han eller hun bruge tjenesten Shield-beskyttelse. Dette er forudsat, at brugeren straks underretter eSky, men senest inden for 1 time fra at have fået sådanne oplysninger, via telefon eller via den angivne e-mailadresse.
   3. Hvis eSky ikke underrettes inden for ovennævnte tidsrammer, vil det medføre manglende evne til at dække den givne rejse med tjenesten Shield-beskyttelse.
   4. Brugernotifikationer accepteres 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen kun via det dedikerede telefonnummer, der er angivet under fanen "MultiLine" på eSky-hjemmesiden, ((+1) 2014735488) og via e-mail på multiline@esky.com. Kundesupport er tilgængelig på det sprog, der er på eSky-hjemmesiden, hvor brugeren har købt MultiLine-tjenesten, eller på engelsk alt efter tilgængeligheden af eSky-konsulenterne.
   5. Brugeren har kun ret til at drage fordel af Shield-beskyttelsen, hvis de udøver en passende omhu, som kan forventes af en rejsende, der ønsker at gøre komme til tiden til enhver forbindelse, der er en del af rejsen, selvom en aflysning, forsinkelse eller ændring af tidsplanen forekommer, hvilket resulterer i brugerens manglende evne til at foretage rejsen, og kun under forudsætning af, at brugeren ikke foretager ændringer i den dokumentation, der er nødvendig for at foretage rejsen uden at informere eSky.
   6. Som en del af tjenesten Shield-beskyttelse forbeholder relevante parter sig retten til at verificere og bestemme tidspunkter for ankomst og afgang af fly, samt hvor lang tid der er til rådighed for overførsler mellem forskellige luftforbindelser, baseret på de systemer, der bruges af eSky og baseret på data i GDS-bookingsystemet eller på www.flightstats.com.
  3. 3. Omfanget af den assistance, der er tilgængelige for brugere via tjenesten Shield-beskyttelse:
   1. Efter at have modtaget oplysninger om en aflysning, forsinkelse eller omlægning af mindst en af MultiLine-forbindelserne fra en bruger, hvilket resulterer i en manglende evne til at foretage rejsen, der har ret til at drage fordel af Shield-beskyttelsen, vil brugeren blive underrettet om eventuelle tilgængelige alternative forbindelser, der giver ham eller hende mulighed for at nå rejsedestinationen (i det følgende kaldt "alternativ forbindelse").
   2. Hvis en bruger misser en flyforbindelse som følge af en aflysning, forsinkelse eller omlægning af mindst en af de MultiLine-forbindelser, der er inkluderet i en rejse, hvilket resulterer i brugerens manglende evne til at foretage rejsen, har brugeren ret til at vælge:
    1. En alternativ forbindelse, der er tilgængelig under tjenesten Shield-beskyttelse, kan kun gives, hvis omkostningerne ved den alternative forbindelse, som eSky ville være underlagt, ikke overstiger værdien på mere end 1.000 EUR ("grænsen") udtrykt i den valuta, som MultiLine-transaktionen foretages.
    2. Hvis eSky undlader at præsentere en alternativ forbindelse op til grænsen, har brugeren ret til en refusion, der svarer til beløbet af den samlede værdi af de flybilletter, der er købt med henblik på MultiLine-rejsen, i stedet for at dække omkostningerne ved den alternative forbindelse. Værdien af refusionen omfatter ikke værdien af andre tjenester end flybilletter købt under MultiLine-tjenesten (f.eks. omkostninger til købte ture, hotelbooking osv.). For at modtage en refusion af det beløb, der blev brugt på en MultiLine-billet, skal brugeren indsende dokumentation, der bekræfter, at en aflysning, forsinkelse eller omlægning af mindst en af MultiLine-forbindelserne forhindrede brugeren i at fuldføre rejsen. Dette bevis danner grundlag for, at eSky kan afgøre, om der kan udstedes en refusion.
   3. I tilfælde, hvor mellemlandingstiden forårsaget af en aflysning, forsinkelse eller omplanlægning af MultiLine-forbindelserne, overstiger 8 timer og den oprindeligt planlagte rejsetid, og delvis eller helt finder sted i løbet af nattetimerne (22.00 til 06.00 lokal tid i det område, hvor rejsen blev afbrudt), og brugeren beslutter at drage fordel af en alternativ forbindelse, har brugeren ret til:
    1. en overnatning på et hotel leveret af eSky eller i tilfælde, hvor det er umuligt, refusion af udgifter til booking af et værelse af brugeren, op til EUR 100 pr. person. Refusionen kan kun udstedes, hvis brugeren indsender dokumentation fra hotellet, der bekræfter, at de har foretaget betalingen, og at den købte service blev implementeret af hotellet.
    2. refusion af transportomkostninger (i henhold til princippet om 1 taxa - 4 personer) på ruten til/fra hotellet/lufthavnen i et beløb på op til 50 EUR på grundlag af dokumentation, der bekræfter, at betalingen blev udstedt, og transporttjenesten blev implementeret
    3. refusion af udgifter til måltider, op til EUR 25 pr. person, baseret på dokumentation, der bekræfter betalingen for måltiderne.
   4. I undtagelsestilfælde, hvor brugeren ikke er i stand til at kontakte eSky vedrørende en aflysning, forsinkelse eller omlægning af mindst en af MultiLine-forbindelserne, har brugeren ret til at købe billetter, der vil gøre det muligt for brugeren selv at rejse til vedkommendes destination. eSky, på grundlag af beviset fra brugeren, der bekræfter den manglende evne til at kontakte eSky samt det dokument, der bekræfter køb af sådanne billetter, refunderer værdien af disse billetter op til værdien af de billetter, der er købt som en del af rejsen, men ikke mere end op til grænsen. eSky vil undersøge alle sådanne undtagelsestilfælde fra sag til sag for at afgøre, om det faktisk var umuligt for brugeren at underrette eSky om ovennævnte spørgsmål. Sådanne undersøgelser vil blive gennemført på grundlag af alle tilgængelige oplysninger og data om rejseimplementering, og det er på dette grundlag, at eSky vil beslutte, om der skal udstedes en refusion.
   5. Alle refusioner af omkostninger, der er afholdt og dokumenteret af brugerne, skal ske i overensstemmelse med den betalingsmetode, som brugeren har valgt under bookingen. I tilfælde af refusioner, der overføres direkte til brugerens konto angivet i bookingsystemet, nedsættes det refusionsbeløb, der er fastsat som en del af tjenesten Shield-beskyttelse, med eventuelle beløb, der refunderes direkte til brugeren af flyselskaberne på bestemte stadier af tjenesten Shield-beskyttelse - op til en maksimal værdi af alle billetter købt med henblik på MultiLine-rejsen.
   6. Tilbagebetalinger vil ske på de vilkår og inden for den tid, der er fastsat af de enkelte flyselskaber. Derfor afhænger fristen for refusionen under tjenesten Shield-beskyttelse af datoerne for disse refusioner fra specifikke flyselskaber, hvis tjenester brugeren brugte som en del af MultiLine.
   7. Tjenesten Shield-beskyttelse dækker ikke andre omkostninger, der kan være resultat af forsinkelser, aflysninger eller ændringer i tidsplaner for mindst en MultiLine-forbindelse, som brugeren beslutter at pådrage sig som en del af den alternative forbindelses-service, især omkostninger i forbindelse med transport og måltider, bortset fra dem, der er beskrevet ovenfor.
   8. For at bruge Shield-beskyttelsen kan brugeren blive forpligtet til at udføre visse handlinger, som instrueret af en eSky-konsulent. F.eks. kan de blive bedt om at rapportere til et specifikt sted i lufthavnen, hvor de vil være i stand til at afvikle eventuelle formaliteter i forbindelse med udskiftning af deres ubrugte billetter og fortsætte rejsen. Manglende gennemførelse af disse handlinger forhindrer brugeren i at drage fordel af tjenesten Shield-beskyttelse.
   9. Tjenesten Shield-beskyttelse dækker ikke flyforbindelser leveret på basis af en enkelt flybillet. De enheder, der bærer det fulde ansvar for alle mulige problemer forbundet med sådan lufttrafik, er flyselskaberne selv. I sådanne tilfælde er brugeren forpligtet til at kontakte flyselskabet eller de flyselskaber, der er ansvarlige for den givne rejse direkte. Det skal huskes, at hvert flyselskab har forskellige billetpriser og forskellige vilkår og betingelser for implementering af rejsen. Derfor er brugere forpligtet til hver gang at gøre sig bekendt med sådanne regler. eSky kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle ulemper, som brugerne kan pådrage sig på grund af deres manglende overholdelse af flyselskabets billetpriser.
   10. Hvis en alternativ forbindelse eller andre tjenester, der er specificeret i denne forskrift (f.eks. transport, måltider) leveres af flyselskabet eller lufthavnen, eller i tilfælde, hvor de ovennævnte enheder er forpligtet til at give brugeren sådanne tjenester, gælder Shield-beskyttelsen ikke.
   11. Ethvert tab af bagage, der opstår på grund af årsager, der ikke er kontrolleret af eSky, må ikke resultere i, at brugeren ikke er i stand til at foretage rejsen og giver ikke brugeren tilladelse til at bruge Shield-beskyttelsen.
   12. At købe/ændre en billet som del af en rejse, der er dækket af tjenesten Shield-beskyttelse, forhindrer brugeren i at drage fordel af tjenesten Shield-beskyttelse med undtagelse af bestemmelserne i afsnit II. 4.
   13. Tjenesten Shield-beskyttelse gælder ikke i tilfælde, hvor en aflysning, forsinkelse eller omlægning af mindst en MultiLine-forbindelse var et resultat af en strejke, der var organiseret af ansatte i flyselskaber eller andre tjenester, der er involveret i servicering af flyvninger, såvel som i hvis flyselskabet går i konkurs, problemer forårsaget af force majeure, spørgsmål direkte relateret til lokal og international krigsføring og terrorhandlinger.
   14. Shield-beskyttelsen gælder ikke, når flyselskabet udfører masseaflysning af flyvninger. Fænomenet masseaflysning opstår, når flyselskabet aflyser eller planlægger at aflyse mindst 5 flyvninger fra den planlagte tidsplan på en dag.
   15. Brugeren har ikke ret til at drage fordel af tjenesten Shield-beskyttelse, når deres rejse er afsluttet.
   16. For at bruge tjenesten Shield-beskyttelse er brugeren forpligtet til at samarbejde med eSky, og indsende alle dokumenter og oplysninger, som eSky-konsulenterne anmoder om på ethvert trin af rejsen, såvel som efter selve rejsen er afsluttet.
 • § 10. FLY OG HOTELPAKKE

  1. Som led i tjenesteydelserne, som er tilgængelige i Reservationssystemet el. via Opkaldscenteret, kan Brugere reservere mindst to forskellige typer af tjenesteydelser, inkl. mindst køb af en Flybillet og en Hoteltjeneste, som vil danne grundlaget for indgåelse af en aftale om deltagelse i en pakkerejse mellem Brugeren og eSky ("Aftale").
  2. Aftalen indgås kun, hvis de tjenester, der er omfattet af denne klausul, implementeres. Accepten finder sted via reservationsystemet eller kundeservicecenteret. Bekræftelse af indgåelsen af aftalen og dens komponenter vil blive sendt i et separat dokument til den e-mail-adresse, der er angivet i reservationssystemet eller via kundeservicecentret. I betragtning af ovenstående er operatør og bruger enige om, at kommunikation vedrørende implementering af bestemmelserne i denne klausul finder sted i elektronisk form, og et holdbart medie er en e-mail-meddelelse samt PDF-dokumenter, der sendes til brugeren som bekræftelse af servicen.
  3. Rejsearrangøren for Brugeren, der vælger individuelle tjenesteydelser på betingelserne anført i nærværende afsnit af Vilkårene, er eSky.pl Spółka Akcyjna [Aktieselskabet eSky.pl],m. hovedkontor i Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, optaget i Virksomhedsregisteret ført af Landsretten Katowice-Øst i Katowice, Afdeling f. Økonomiske Anliggender nr. 8 af Statens Domstolsregister m. KRS-nr. 0000383663, NIP [polsk SE-nr.] 948-19-87-199, REGON [polsk CVR-nr.] 670140736, og en selskabskapital på 1 019 525.60 PLN indbetalt fuldt ud.
  4. Rejsearrangøren er ansvarlig for levering af tjenesteydelser, som er omfattet af nærværende afsnit i Vilkårene og Aftalen, uanset om disse tjenesteydelser skal leveres af rejsearrangører el. andre Tjenesteydere. eSky begrænser i henhold til gældende lovgivning sit ansvar for manglende el. uhensigtsmæssig gennemførelse af sine tjenesteydelser til op til det tredobbelte af prisen på pakkerejsen pr. enhver Bruger. Denne begrænsning finder ikke anvendelse på personskader el. skader, der skyldes forsæt el. forsømmelighed.
  5. Rejsearrangøren vil umiddelbart yde passende assistance til den Bruger, som befinder sig i en vanskelig situation, herunder i et tilfælde, hvor det bliver umuligt at sikre vedkommendes tilbagevenden til hjemlandet i henhold til Aftalen som følge af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. Rejsearrangøren vil afholde omkostningerne til Brugerens nødvendige indkvartering, om muligt, i en kategori svarende til kategorien anført i Aftalen, for en periode til op til 3 nætter.
  6. Reservation af tjenesteydelserne omhandlet i nærværende afsnit i Vilkårene foretages i overensstemmelse med parametrene og kriterierne oplyst individuelt af Brugeren, hvorefter passende nærmere oplysninger om tjenesteydelserne samt oplysningerne om rejsetjenesternes hovedelementer samt rettighederne og pligterne for Brugeren og rejsearrangøren bliver tilvejebragt via Reservationssystemet el. Opkaldscenteret.
  7. Rejsearrangøren vil gerne informere om, at en effektiv gennemførelse af bestemte tjenesteydelser, som omhandles i Aftalen, kan være afhængig af kommunikation på et officielt sprog i bestemmelseslandet el. på engelsk.
  8. Det mere præcise omfang af oplysningerne om levering af tjenesteydelser via Reservationssystemet fremgår af Bilag nr. 1 til disse Vilkår og Betingelser.
  9. Det mere præcise omfang af oplysningerne om levering af tjenesteydelser via Opkaldscenteret fremgår af Bilag nr. 4 til disse Vilkår og Betingelser.
  10. Brugeren af tjenesteydelserne, som er omhandlet i nærværende afsnit i Vilkårene, er beskyttet mod rejsearrangørens insolvens på betingelserne anført i Bilag nr. 1 og nr. 4 til disse Vilkår og Betingelser.
  11. Prisen på tjenesteydelserne oplyst i Reservationssystemet el. via Opkaldscenteret omfatter i henhold til dette afsnit i Vilkårene prisen på rejsepakken, inkl. afgifter og, om nødvendigt, alle øvrige gebyrer og andre omkostninger el. - medmindre det med rimelighed kan forventes, at disse omkostninger bliver beregnet inden indgåelsen af Aftalen - oplysningerne om type af yderligere omkostninger, com Brugeren kan blive pålagt.
  12. Prisforhøjelsen er kun mulig som direkte resultat af ændringer vedr.:
   1. priser på personbefordring, der skyldes ændringerne i brændstofprisen el. prisen på andre energikilder;
   2. størrelsen af afgifterne og gebyrerne opkrævet ifm. tjenesteydelserne, som er omfattet af aftale om deltagelse i en pakkerejse, af enheder, der ikke direkte deltager i gennemførelsen af pakkerejsen, inkl. turistafgifter, lufthavnsafgifter el. gebyrer opkrævet ifm. ombordstigning og udstigning i havne og ludfhavne;
   3. vekselkurser, som er relevante for en given pakkerejse.
  13. Den endelige pris anført i Aftalen kan ikke forhøjes inden for 20 dage før datoen for påbegyndelse af levering af tjenesteydelserne, som omhandles i dette afsnit i Vilkårene.
  14. Brugeren kan udtræde af aftale om deltagelse i en pakkerejse på noget som helst tidspunkt inden begyndelsen heraf, hvorved vedkommende kan blive pålagt at betale et passende og rimeligt gebyr hidrørende fra udtræden af Aftalen til fordel for rejsearrangøren. Hvis Aftalen ikke foreskriver, at der bliver opkrævet gebyrer ifm. udtræden af Aftalen, skal et sådant gebyr svare til prisen på rejsepakken fratrukket omkostningerne el. indkomsten fra den alternative anvendelse af rejstetjenesterne. Rejsearrangøren skal begrunde størrelsen af gebyrer hidrørende fra udtræden af Aftalen på den rejsendes anmodning.
  15. Aftale om deltagelse i en pakkerejse kan foreskrive et gebyr for udtræden af Aftalen, hvis størrelse afhænger af, hvor lang tid inden begyndelsen af pakkerejsen udtræden af Aftalen fandt sted, under hensyntagen til de forventede omkostningsbesparelser og den forventede indkomst fra den alternative anvendelse af de pågældende rejsetjenester. Gebyret bliver modregnet i den rejsendes betaling.
  16. Brugeren kan udtræde af Aftalen inden pakkerejsen påbegyndes uden at blive pålagt et yderligere gebyr i tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder på bestemmelsesstedet el. i umiddelbar nærhed heraf, som har en betydelig indvirkning på gennemførelsen af pakkerejsen el. passagerernes transport til bestemmelsesstedet. Brugeren kan kun anmode om refusion af betalinger foretaget for pakkerejsen, uden en kompensation el. en godtgørelse i forbindelse hermed.
  17. Rejsearrangøren har ret til ensidigt at foretage mindre ændringer i aftalens vilkår og betingelser efter at have informeret brugeren på forhånd. Andre ændringer, der kan foretages inden starten af pakkerejsen, inkluderer ændring af hovedelementerne af turisttjenesterne, manglende evne til at opfylde særlige krav eller forhøjelse af prisen på over 8 % af pakkerejsens samlede pris. Disse ændringer kan gennemføres efter straks at have informeret brugeren og præsenteret tilgængelige erstatningstjenester og reglerne for deres gennemførelse.
  18. Rejsearrangøren refunderer ovenstående gebyrer og betalinger, inden 14 dage efter datoen for udløbet af aftale om deltagelse i turistarrangementet.
  19. Som led i tjenesteydelserne, som er omfattet af nærværende afsnit i Vilkårene, kan Brugeren overdrage alle rettigheder, som vedkommende har i forbindelse med deltagelse i en sådan pakkerejse, til en person, der opfylder betingelserne for deltagelse i pakkerejsen, uden rejsearrangørens samtykke, hvis den pågældende person på samme tid påtager sig alle forpligtelserne, som fremgår af Aftalen, og hvis Brugeren informerer rejsearrangøren herom inden for en rimelig tidsfrist på et varigt medium. Hvis overdragelse af rettigheder og overtagelse af forpligtelser medfører yderligere omkostninger på rejsearrangørens side, er vedkommende forpligtet til at dokumentere dem over for den rejsende på tidspunktet for anmodning om betaling, f.eks. omkostningerne til ændring af Brugeroplysninger. Disse omkostninger skal være rimelige og kan ikke overstige de faktiske omkostninger afholdt af rejsearrangøren som følge af overdragelsen af rejsepakken. Meddelelser fremsat senest 7 dage inden påbegyndelsen af pakkerejsen skal under alle omstændigheder anses for indgivet inden for en rimelig tidsfrist.
  20. Som led i tjenesteydelserne, som er omfattet af nærværende afsnit i Vilkårene, er Brugeren dækket af obligatorisk forsikring mod legemsbeskadigelse (ulykkesforsikring) og sygeforsikring i tilfælde af tjenesteydelser, der udføres i udlandet. For nærmere oplysninger om den pågældende forsikring se linksene: De Generelle Forsikringsprincipper og -betingelser og Produktblad. Brugeren er berettiget til at benytte sig af supplerende forsikringstjenester ifm.
  21. Brugeren skal informeres af rejsearrangøren om alle særlige krav, som Brugeren har anført og som begge parter blev enige om.
  22. Som led i tjenesteydelserne, som er omfattet af nærværende afsnit i Vilkårene, er Brugeren forpligtet til at informere rejsearrangøren om alle uoverensstemmelser konstateret i løbet af gennemførelsen af pakkerejsen.
  23. Brugerens klager, som skal behandles i henhold til dette afsnit i Vilkårene, skal indgives på de principper, som er anført i pkt. XVIII (Klager).
  24. Til fordel for Brugeren, der benytter sig af www.eSkytravel.dk, som led i tjenesteydelserne omhandlet i dette afsnit i Vilkårene, bliver der indbetalt et passende bidrag til Turistgarantifonden og Turisme Støttefonden i størrelsen angivet i gældende lovgivning.
  25. Medmindre beskrivelsen af det objekt, som brugeren har valgt som en del af pakkerejsen, tydeligt angiver information om faciliteter, der er til rådighed for handicappede, er disse faciliteter ikke tilpasset til handicappede.
 • § 11. SUPPLERENDE YDELSER

  1. Som en del af tjenesterne, som er tilgængelige via Reservationssystemet og Opkaldscenteret, kan Brugere bestille supplerende ydelser, som er underlagt gebyrer anført i løbet af transaktionsprocessen via Reservationssystemet og Opkaldscenteret.
  2. Enhver ydelse, som Brugeren har valgt og betalt for, - beskrevet i nærværende punkt og tilgængelig via Reservationssystemet - udgør en integreret del af den tjeneste, i forbindelse med hvilken der blev bestilt supplerende ydelser.
  3. eSkys servicepakke (i det følgende benævnt “Servicepakke”) er et ikke-refunderbart fast servicegebyr for mindst en modifikation af flybilletten, værende en integreret del heraf, som bliver foretaget af Brugeren via Opkaldscenteret tilbudt som led i Reservationssystemet. Ved bestilling af Servicepakketjenesten bliver Brugeren fritaget for servicegebyret, som eSky opkræver i henhold til Tabel over servicegebyrer for supplerende ydelser, der ønskes ændret i den allerede købte billet. Hvis luftfartsselskabet opkræver i henhold til betingelserne og vilkårende på takstområdet et gebyr for ændringer/refusion/specialtjenester, skal Brugeren bestille tjenesten til den af luftfartsselskabet oplyste pris.
  4. Online check-in er en ekstra, betalt og ikke refunderbar service, der gør det muligt for Brugeren at tjekke ind i det elektroniske system for et givet luftfartsselskab efter at have købt en flybillet, hvis transaktionssystemet tillader en sådan mulighed. Som led i check-in-servicen bliver det genererede boardingpas fremsendt til e-mail-adressen oplyst af Brugeren i løbet af reservationsprocessen inden for en frist, som muliggør hensigtsmæssig brug af transporttjenesten. Nogle luftfartsselskaber kan kræve, at Brugeren giver supplerende oplysninger, som ikke blev givet i løbet af reservationsprocessen, mhp. på indtjekning. Brugeren skal tilvejebringe sine nuværende kontaktoplysninger, såsom e-mail-adresse og telefonnummer, til kontaktformål, især umiddelbart inden afgang. Manglende tilvejebringelse af kontaktoplysninger, tilvejebringelse af oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med online check-in senere end 48 timer inden den planlagte afgang, tilvejebringelse af forældede el. ufuldstændige oplysninger, manglende besvarelse af telefonopkald fra eSky el. tilvejebringelse af ukorrekte oplysninger påkrævet i forbindelse med indtjekningsprocedure kan gøre det umuligt for Brugeren at gennemføre online check-in og vedkommende kan blive pålagt at betale et gebyr fastlagt af luftfartsselskabet. Alternativt kan det umuliggøre vedkommendes afgang. I tilfælde af ændringer i reservationen, af flyselskabet eller på brugerens anmodning, direkte hos flyselskabet, når der er købt online check-ind-tjenesten, er brugeren forpligtet til straks at informere eSky om ændringerne. I tilfælde af manglen på disse oplysninger, vil eSky ikke være i stand til at udføre online check-ind-tjenesten effektivt. I betragtning af ovenstående er eSky ikke ansvarlig for den ineffektive udførelse af online check-ind-tjenesten herunder omkostninger og deraf følgende konsekvenser.
  5. Bliver flyafgangen forsinket el. afløst, som led i analysen af oplysningerne relateret til Brugerens flyvning, vil eSky overføre oplysningerne til sin samarbejdsparter, dvs. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, mhp. at opnå passende erstatning. Dette firma vil tage hensigtsmæssige skridt efter en forudgående udtrykkelig accept fra Brugerens side. Samtidig vil eSky i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 261/2004 gerne oplyse om, at Brugeren har ret til at fremsætte krav og indgive anmodninger direkte for/til det luftfartsselskab, som gennemfører flyvningen, mhp. at modtage den fulde (hvor det er relevant) kompensation, som en passager kan være berettiget til.
  6. AirHelp+ - en ekstra betalt ikke-refunderbar tjeneste, der stilles til rådighed for enhver bruger, der foretager en reservation via reservationssystemet eller telefonservicecenteret. Servicen muliggør hjælp til at få kompensation på op til EUR 600 for en forsinket, aflyst eller overbooket flyvning og refusion op til EUR 6.000 for ikke planlagte omkostninger forårsaget af en forsinket flyvning (hoteller, taxier, flybilletter, måltider) på baggrund for de betingelser angivet af tjenesteudbyderen, dvs. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320 specificeret i detaljer på https://www.airhelp.com/en/terms/.
 • § 12. TILKNYTTEDE REJSEARRANGEMENTER

  1. Brugeren, som benytter sig af hjemmesiden www.eskytravel.dk i nedenfor omtalte situationer, bestiller tilknyttede rejsetjenester, der forstås som en kombination af mindst to forskelliger typer af turisttjenester købt for samme rejse el. ferie omfattet af særskilte aftaler indgået af Leverandørere. På samme tid bliver tilknyttede rejsetjenester gjort tilgængelige, når en turistentreprenør ønsker at gøre det lettere for rejsende at købe turisttjenester:
   1. ved et besøg på el. en en henvendelse til dets salgspunkt, hvor det er muligt at vælge og betale for enhver turisttjeneste særskilt el.
   2. muliggør køb af mindst en traditionel turisttjeneste på en målrettet måde hos en anden turistentreprenør, hvis aftalen med den pågældende turistentreprenør blev indgået senest 24 timer efter, at bestilling af den første turisttjeneste blev bekræftet.
  2. Tilknyttede turisttjenester bliver ikke gjort tilgængelige på trods af opfyldelsen af ovenfor nævnte betingelser i tilfælde af kombination af højst én turisttjenestetype (passagertransport, indkvartering til andre formål end opholdsformålene, som ikke udgør en integreret del af passagertransport, biludlejning el. andre motorkøretøjer), med en el. flere turisttjenester, som udgør en forskellig tjeneste ydet til rejsende og som ikke udgør en integreret del af tjenesten: passagertransport, indkvartering til andre formål end opholdsformålene, som ikke udgør en integreret del af passagertransport, udlejning af motorkøretøjer el. andre motorkøretøjer), hvis værdien af disse tjenester er mindre end 25% af den samlede værdi af de tilknyttede rejsetjenester og de ikke annonceres som et væsentligt element af denne flyforbindelse af andre årsager. Endvidere er tilknyttede turisttjenester ikke tjenester, som varer mindre end 24 timer, medmindre de omfatter indlogering.
  3. For nærmere oplysninger om køb af tilknyttede rejsetjenester samt rettigheder og pligter, som fremgår af brugen af sådanne tjenester, se Bilag 2 og 3 til nærværende Vilkår.
  4. Til fordel for Brugeren, som benytter sig af hjemmesiden www.eskytravel.dk som led i tjenesterne omhandlet i dette punkt i Vilkårene, blive et rimeligt bidrag indbetalt til Turismegarantifonden i størrelsen fastsat i gældende lovgivning.
 • § 13. IATA ALMINGELIGE TRANSPORTBETINGELSER

 • § 14. HENVISNINGER TIL LUFTFARTSBESTEMMELSER

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly , Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

HOTELRESERVATIONER

 • § 15. HOTELRESERVATIONER

  1. eSky fastsætter reglerne for udveksling af hoteltjenesterne, som Leverandørerne tilbyder til Brugere, der ønsker at benytte sig af hoteltjenester, via www.eskytravel.dkand Opkaldscenteret.
  2. eSky er ikke part i en kontrakt om ydelse af hoteltjenester og andre tilknyttede aftaler indgået via Reservationssystemet. Parterne i en sådan aftale er hver gang Brugeren og den individuelle Tjenesteyder anført i tilbuddet, der yder tjenester, som er genstand for en sådan aftale.
  3. Aftaler indgået via Reservationssystemet bliver underskrevet og gennemført baseret på de almindelige vilkår og betingelser, der gælder for aftaler med individuelle Tjenesteyder. Alle oplysningerne indeholdt i tilbuddet fremsat via Reservationssystemet er baseret på oplysningerne givet direkte af Leverandører. Betingelserne og vilkårene for bestilling af hoteltjenesterne ydet af Leverandørerne sker på betingelserne omhandlet i ordren og i henhold til den relevante lovgivning- https://developer.ean.com/terms/en/.
  4. eSky sikrer Brugeren:
   1. direkte adgang til faciliteterne, som tilbydes af Leverandørerne i landet og i udlandet,
   2. mulighed for benytte sig af frit og individuelt konfigurerede tjenester, som er tilgængelige på hjemmesiden www.eskytravel.dk.
  5. reglerne for reservation og betaling for hoteltjenester:
   1. Reservation af en hoteltjeneste via Reservationssystemet el. Opkaldscenteret betales for af Brugeren - med hensyn til det pågældende tilbud - direkte til den Leverandør, som tilbyder faciliteten, uden nogen som helst betaling til eSky.
   2. Reservation af en hoteltjeneste via Reservationssystemet el. Opkaldscenteret betales for af Brugeren - med hensyn til det pågældende tilbud - direkte til eSky.
  6. Reservationstyper:
   1. det ikke-garanterede reservation, som Brugeren ikke har betalt for
   2. det garanterede reservation, som Brugeren har betalt for el. hvor brugeroplysningerne er blevet positivt verificeret på betingelserne fastlagt i nærværende Vilkår og Betingelser.
  7. Forespørgselsmuligheder ved reservation af af hoteltjenester:
   1. via Reservationssystemet tilgængeligt på hjemmesiden www.eskytravel.dk og på andre hjemmesider ejet af enheder, som samarbejder med eSky.
   2. telefonisk ved at ringe til nummeret oplyst via Opkaldscenteret.
  8. Ordre- og prisbekræftelse:
   1. Brugeren får tilsendt en bekræftelse af vedkommendes forespørgsel, som bl.a. omfatter: reservationsnummeret, oplysningerne om den valgte hoteltjeneste, den samlede pris på tjenesten og den valgte betalingsmåde, til den opgivne e-mail-adresse.
   2. Prisen på hoteltjenesten er anført i den valuta, som blev valgt i ordreformularen. Prisen på tjenesten inkluderer i særdeleshed: overnatningspris, nettotarif, moms og alle andre skatter og gebyrer, medmindre andet er angivet på Reservationssystemets hjemmeside el. i den e-mail, som bekræfter reservationen.
   3. Hvis betingelserne, der gælder for den bestilte tjeneste kræver, at Brugeren betaler til eSky, er prisen på tjenesten anført i reservationsbekræftelsen ikke garanteret indtil eSky modtager betalingen grundet betingelserne fastlagt af Leverandører.
   4. Inden betaling foretages, skal Brugeren sikre sig, at alle oplysningerne anført i reservationsbekræftelsen er korrekte.
  9. Bestilling af en hoteltjeneste
   1. Brugeren kan købe en hoteltjeneste forudsat, at alle personoplysningerne indtastet i Reservationssystemet er korrekte. Inden placering af en ordre er Brugeren forpligtet til at læse og acceptere nærværende Vilkår og Betingelser samt læse vilkårene og betingelserne for bestilling af tjenester, som er relevante for faciliteten, der yder den af Brugeren valgte tjeneste.
   2. Efter modtagelsen af reservationsordren kan eSky henvende sig til Brugeren mhp. at verificere brugeroplysningerne og bekræfte tilbuddet. Bliver det umuligt at kontakte Brugeren, kan eSky ikke gøres ansvarlig for det faktum, at Tjenesteyderen ikke accepterer reservationen i overensstemmelse med indholdet af ordren, medmindre det var en garanteret reservation i henhold til pkt. XV stk. 6 i nærværende Vilkår og Betingelser.
   3. Enhver reservation/accept bliver meddelt af eSky på vegne af Brugeren til en given Leverandør og betragtet som en ordreerklæring.
   4. Tjenesteyderen og Leverandøren har ret til at annullere reservationen, hvis Kunden ikke tjekker ind på hotellet, der tilbyder tjenesten, på den dato, hvorpå tjenesteydelsen påbegyndes. Tidspunktet og betingelserne for en sådan annullering er anført i betingelserne, der gælder for reservation af faciliteten, der tilbyder en given tjeneste.
  10. Reservation af en hoteltjeneste er underlagt annulleringspolitikken tilgængelig på en given Leverandørs hjemmeside.
  11. I visse situationer forbeholder eSky sig ret til at annullere ikke-garanterede reservationer, hvis Brugeren ikke kan træffes på det anførte telefonnummer. Brugeren kan foretage en garanteret reservation ved at oplyse sit betalingskortnummer. Kunden kan blive anmodet om at fremsende sit scannede betalingskort og ID-kort samt en udfyldt UCCCF-formular mhp. at muliggøre verifikation af transaktionens rigtighed.
  12. Potentielle krav el. anmodninger om erstatning for de lidte skader fremsat af Kunder skal rettes mod respektive Leverandører. eSky har kun ansvaret for ukorrekt gennemførelse af formidlingstjenester.
  13. eSky og andre samarbejdende virksomheder, som er involveret i tilvejebringelse af databaser for Hoteltjenesteleverandører, har til opgave at give Brugeren adgang til direkte tilbud fremsat af de enkelte Leverandører.
  14. Den internationale hotelklassifikation baseret på stjernesystemet udgør ikke-bindende oplysninger om en givet hotels standard. Oplysninger om hoteller, som er tilgængelige i eSkys reservationssystem, er baseret på en subjektiv udtalelse om et givet hotel.

FORSIKRING

 • § 16. FORSIKRING

  1. Afhængigt af den service brugeren har valgt, når der foretages en reservation via reservationssystemet eller kundeservicecenteret, er forsikringsselskabet for det forsikringsprodukt, der er angivet og valgt af brugeren:
   • i tilfælde af forsikring af omkostninger af ALL RISK-rejseafbestilling, Rejseforsikring for udenlandske rejser, Rejseforsikring for udenlandske rejser PLUS, Rejseforsikring for indenlandske rejser - Forsikringsselskabet er Inter Partner Assistance S.A Branch i Polen med hovedkvarter i Warszawa, ul. Giełdowa 1; 01 - 211 Warszawa registreret i Register of Entrepreneurs, der føres af distriktsdomstolen i hovedstaden Warszawa, XII Commercial Department of the National Court Register under KRS-nummer: 0000320749 med skatteregistreringsnummer NIP: 108-00-06-955, med en aktiekapital på 31 702 613,00 EURO er en filial af det udenlandske forsikringsselskab Inter Partner Assistance SA med hjemsted i Bruxelles, e-mail: claims@axa-assistance.pl (i det følgende benævnt "AXA Assistance")
   • I tilfælde af Travel Protect Forsikring for udenlandske rejser, Travel Protect Forsikring for indenlandske rejser, Travel Protect Forsikring for fratræden fra rejser i nødsituationer, Travel Protect Bagageforsikring - Forsikringsselskabet er Colonnade Insurance SA, der er registreret i Luxembourg under nummeret: B 61605. Hovedkontor: rue Jean Piret 1, L-2350 Luxembourg, der opererer i Polen af Colonnade Insurance Société Anonyme Branch i Polen, og som er registreret ved distriktsdomstolen i hovedstaden Warszawa, XII Department of the National Court Register under nummer 0000678377, NIP 1070038451, med hovedkontor i ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, med fuldt indbetalt aktiekapital på 9.500.000 EURO, e-mail: info@colonnade.pl (i det følgende benævnt "Colonnade ")
  2. Forsikringsagenten for Colonnade og AXA Assistance er We Care Insurance Sp. z o. o. med hovedkvarter i Katowice (40-265) på ul. Murckowska 14A, registreret i Register of Entrepreneurs, der føres af distriktsdomstolen Katowice-Wschód i Katowice, VIII Commercial Department of the National Court Register under nummer K RS 0000751962, NIP: 954-279-73-73, REGON: 381493361, størrelsen af aktiekapital PLN 5.000 (betalt fuldt ud), som er den dataansvarlige for kundens personoplysninger på de vilkår, der er angivet her.
  3. Agenten opererer på grundlag af fuldmagt til at udføre agentaktiviteter, der ydes af forsikringsselskabet, indholdet af sådanne aktiviteter Colonnade er tilgængelig her, mens for AXA Assistance er tilgængelig her.
  4. eSky, der fungerer som forsikringstager, udfører alle faktiske og juridiske aktiviteter i forbindelse med indgåelse eller gennemførelse af koncernforsikringsaftaler, der er omhandlet i denne forordning, herunder
   • Som en del af Colonnade og AXA Assistance gruppeforsikring, der informerer brugerne om indgåelse af en gruppeforsikringsaftale, om betingelserne for tiltrædelse og fratræden, genstand og omfanget af koncernens forsikring og forpligtelserne for den forsikrede bruger, giver de nødvendige dokumenter, før de tiltræder gruppeforsikringen, herunder dokumenter om principperne for behandling af personoplysninger og dokumenter, der bekræfter tilladelsen til at operere under individuelle forsikringsprodukter, samt accept for gruppeforsikring, instruerer om, hvad de skal gøre i tilfælde, der er omfattet af en gruppeforsikringsaftale.
  5. Forsikringstageren vil give brugerne alle nødvendige oplysninger om omfanget af forsikringstjenester gennem reservationssystemet eller via kundeservicecenteret. Forsikringstageren er forpligtet til at give brugeren vilkårene i koncernens forsikringsaftale, før der indvilliges i at finansiere udgifterne til forsikringspræmien.
  6. Koncernens forsikringsaftale indgås afhængigt af brugerens valg af forsikringsprodukt:
   • i tilfælde af forsikring af omkostninger af ALL RISK-rejseafbestilling, Rejseforsikring for udenlandske rejser, Rejseforsikring for udenlandske rejser PLUS, Rejseforsikring for indenlandske rejser mellem AXA Assistance og eSky på vegne af brugere, der tilmelder sig gruppeforsikringen, forsikringsdækningen ydes i overensstemmelse med de særlige betingelser for alle ALL RISK-rejseafbestillingsforsikringer, særlige rejseforsikringsbetingelser for udenlandske rejser, særlige rejseforsikringsbetingelser for udenlandske rejser PLUS, særlige rejseforsikringsbetingelser for indenrigsrejser samt de principper, der er fastsat i reservationssystemet eller via opkaldet.
   • I tilfælde af Travel Protect Forsikring for udenlandske rejser, Travel Protect Forsikring for indenlandske rejser, Travel Protect Forsikring for fratræden fra rejser i nødsituationer, Travel Protect Bagageforsikring - Colonnade og eSky for brugere, der tilmelder sig gruppeforsikringen, ydes forsikringsdækningen i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser for rejsebeskyttelsesgruppeforsikring for udenlandske rejser, de generelle vilkår og betingelser for rejsebeskyttelsesgruppeforsikring for indenlandske rejser, de generelle vilkår og betingelser for rejsebeskyttelsesgruppeforsikring for afbestilling af rejser i nødsituationer, de generelle vilkår og betingelser for rejsebeskyttelsesbagagegruppeforsikring i det anvendelsesområde, der er angivet i disse forordninger, samt ifølge principperne i reservationssystemet eller via kundeservicecenteret.
  7. Alle dokumenter vedrørende individuelle forsikringsprodukter, herunder deres omfang, er tilgængelige i reservationssystemet eller via kundeservicecenteret.
  8. Afhængigt af valget af forsikringsprodukt er det dokument, der bekræfter tiltrædelsen af forsikringsaftalen selve forsikringsbeviset, der sendes elektronisk til brugeren efter at have gennemført reservationsproceduren i reservationssystemet eller via kundeservicecenteret.
  9. Forsikringsbeviset, de generelle vilkår for gruppeforsikringen, særlige vilkår og betingelser for AXA Assistance samt alle andre dokumenter, der stilles til rådighed for dig i reservationssystemet eller via kundeservicecenteret om implementering af tjenester købt gennem forsikringstageren, vil blive sendt på din e-mail.
  10. Det er frivilligt at tilslutte sig gruppeforsikringen af brugeren, og det indebærer, at man accepterer at finansiere udgifterne til forsikringspræmien. Brugeren forespørger værdiansættelsen af ovenstående omkostninger ved at vælge en af de muligheder, der foreslås af reservationssystemet eller via kundeservicecenteret ved at indtaste alle nødvendige data i det personlige spørgeskema.
  11. Brugeren finansierer udgifterne til forsikringspræmien efter at have indtastet reelle personoplysninger i reservationssystemet. Før du indgår en gruppeforsikringsaftale, er det brugerens ansvar at læse og acceptere disse regler og afhængigt af det valgte forsikringsprodukt, Colonnade gruppeforsikringens generelle vilkår og betingelser eller de særlige vilkår og betingelser for AXA Assistance samt alle andre dokumenter, der stilles til rådighed for brugeren i reservationssystemet eller via kundeservicecenteret.
  12. Brugeren modtager til den e-mailadresse, som han har angivet, en bekræftelse, der blandt andet indeholder reservationsnummer, oplysninger om den samlede forsikringspris og betalingsmetode. De omkostninger, som den forsikrede pådrager sig, udtrykkes i den valuta, der er angivet i reservationssystemet eller via kundeservicecenteret.
  13. Betalinger vedrørende forsikringsproduktet foretages på de vilkår, der er angivet i punkt VII i forordningerne og i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser for Colonnade Group Insurance og de særlige vilkår og betingelser for AXA Assistance.
  14. I tilfælde af bestilling af gruppeforsikringen via internettet har forbrugeren ret til at anvende den udenretslige tvistbilæggelsesmetode og indgive sin klage via EU's OTB-platform, der er tilgængelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • § 17. ANDRE TJENESTER TILBUDT AF ENHEDER, TIL HVILKE ESKY UDLEJER REKLAMEPLADS

  1. Billudlejning:
   eSky yder tjenester, der består i udlejning af reklameplads til rentalcars.com - er et mærke, der hører under TravelJigsaw Limited group, et selskab registreret i England og Wales (m. referencenummer 05179829) m. hovedkontor på adressen: 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, der handler som en mellemmand i reservationsprocessen og yder tjenester på betingelserne indeholdt i betingelserne og vilkårene for dennes tjenesteydelser, som er tilgængelige på hjemmesiden www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Særlige betingelser vedrørende bestemte køretøjer er anført for disse køretøjer og defineret af enhederne, som yder disse tjenester. eSky kan informerer om muligheden for køb af supplerende ydelser som led i telefonisk håndtering af reservationen.
  2. Ture og Attraktioner:
   eSky tilbyder udlejning af reklameplads til fordel for GetYourGuide Deutschland GmbH med hovedsæde i Sonnenburger Str. 71-75, 10437 Berlin i Tyskland, der leverer tjenester på de vilkår, der er specificeret i reglerne for denne enheds tjenester, som er tilgængelige på https://www.getyourguide.com/terms_of_business. eSky kan informere om muligheden for at købe yderligere tjenester inden for rammerne af booking af turistattraktioner i samarbejde med GetYourGuide under telefontjenesten af bookinger eller andre tjenester.
  3. Transfertjenester og parkeringspladser:
   eSky tilbyder udlejning af reklameplads til fordel for Mozio, Inc., et Delaware-selskab med hovedkvarter på 9450 SW Gemini Dr., Beaverton, OR, 97008 i USA, som leverer tjenester på de vilkår, der er angivet i reglerne for denne enheds tjenester, tilgængelig på https://www.mozio.com/en-us/terms-of-service. Særlige betingelser vedrørende transfer er defineret af de enheder, der direkte leverer disse tjenester, hvis vilkår er tilgængelige via Mozio, Inc. eSky kan informere dig om muligheden for at købe yderligere tjenester under telefonbooking.

KLAGER

 • § 18 KLAGER

  1. Der kan indgives klager i forbindelse med eSkys direkte manglende gennemførelse el. mangelfuld gennemførelse af tjenester, hvor ansvaret for gennemførelsen heraf hviler på eSky. Klager kan også vedrøre manglende gennemførelse el. mangelfuld gennemførelse af tjenesterne tilbudt via eSky af tredjemand, hvis ansvar bliver fastlagt individuelt af den pågældende tredjemand uafhængigt af eSky.
  2. Klager vedrørende reservationer, købte billetter og andre turisttjenester kan rapporteres direkte via den klageformular, der kan findes her eller i en skriftlig form til eSkys kontor, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Polen. Kunden vil blive informeret om modtagelsen og klagens afgørelse inden for 30 dage efter modtagelsen eller på den dag, der er angivet af rejsearrangøren eller en anden tjenesteudbyder.
  3. Beslutningen, der udstedes af eSky og givet til brugeren, afslutter klageprocessen, som udføres af eSky. Hvis klagens afgørelse ikke er tilfredsstillende, har brugeren ret til at tage sagen til en domstol eller uden for retten og indgive klagen via EU ODR online-platform, tilgængelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. For at give brugeren et udførligt og passende svar, vil klager overvejes inden for de lovbestemte frister og sendt til brugerens angivne adresse på polsk eller engelsk. Og afhængig af tilgængeligheden af eSkyskonsulenter på det sprog, klagen blev indsendt.
  5. eSky angiver, at hvis klagen vedrører tjenester, der leveres af andre enheder, vil brugeren blive informeret om dette og modtage oplysninger om muligheden for at indsende en klage til denne enhed eller vil implementere en sådan klage baseret på tilladelse og samtykke fra brugeren, hvis indholdet af klagen, der er sendt til eSky, beskriver oplysninger, der gør det muligt at indsende klager til tjenesteudbyderen. I tilfælde, hvor der ikke er nogen kontakt med brugeren, kan eSky tage uafhængige handlinger i brugerens interesse.

SLUTBESTEMMELSER

 • § 19. SLUTBESTEMMELSER

  1. eSky forbeholder sig ret til at foretage ensidige ændringer i indholdet af nærværende Vilkår, i overensstemmelse med reglen om, at Kunden er bundet af Betingelserne, som vedkommende accepterede i løbet af reservationsprocessen, og at Kungerne har adgang til arkivversioner af Betingelserne. Enhver Kunde skal læse disse Betingelser og andre dokumenter, hvor tjenesterne er beskrevet, udleveret til vedkommende inden reservationen, nøje igennem. Endvidere er enhver kunde til enhver tid bundet af bestemmelserne indeholdt i Betingelserne og dokumenter, hvor tjenesterne er beskrevet, udleveret til vedkommende på tidspunktet for reservationen og køb af Flybilletten, samt andre tjenester, som er tilgængelige via hjemmesiden www.eskytravel.dk.
  2. Alle tilfælde, som ikke er omhandlet i disse Betingelser, er underlagt bestemmelserne i den generelt gældende polsk lovgivning.
  3. Det bør nævnes, at tjenesterne tilgængelige i Reservationssystemet består i gennemførelse af faktiske handlinger relateret til Brugerens bestilling af Tjenesteyderens ydelser; derfor er reservationsbetingelserne bindende for Brugeren på det tidspunkt, hvor de bliver accepteret af en given Tjenesteyder – returnering el. tilbagetrækning er kun mulig, hvis Tjenesteyderen tillader en sådan mulighed. For så vidt angår tvister på forbrugerområdet er der mulighed for at benytte sig af den Europæiske OTB platform (den europæiske platform til onlinetvistbilæggelse), som bliver tilgængelig på hjemmesiden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. eSky frasiger sig ethvert ansvar for skader forårsaget af Brugeren el. påført i tilfælde af, at rejsen ikke finder sted pga. en strejke blandt flyselskabets ansatte, lufthavnenes ansatte, jernbaneansatte, samt skader, der skyldes as en strejke blandt hotelpersonale el. force majeure, hvilket medfører, at gennemførelse af tjenesterne beskrevet i Betingelserne bliver umulig, idet eSky er blot en enhed, som giver adgang til Reservationssystemet, ikke en Tjenesteyder el. en rådgiver, der foreslår valget af enkelte tilbud fremsat af tredjemand.
  5. For at undgå uvedkommende brug af et betalingskort, forbeholder eSky sig ret til at foretage yderligere verificering af korrektheden af personoplysningerne for betalingskortets indehaver el. at bekræfte, at indehaver af det betalingskort, som blev brugt i Reservationssystemet, gav samtykke til betaling for reservationen.
  6. Enhver transaktion, der foretages via eSky, er underlagt polsk lovgivning.
  7. Polsk lovvalg medfører ikke, at forbrugeren berøves den beskyttelse, der tilkommer ham i medfør af ufravigelige regler i loven i det land, hvor han har sin bopæl (dvs. det land, der er tilknyttet det domæne, hvorpå transaktionen er foretaget).

POLITIKKEN VEDRØRENDE UDTRÆDEN AF AFTALEN

 • § 20. POLITIKKEN VEDRØRENDE UDTRÆDEN AF AFTALEN

  1. I henhold til bestemmelserne indeholdt i nærværende Vilkår, bevidner eSky, at der er mulighed for at trække sig ud af aftalen indgået af Brugeren, som benytter sig af eSkys tjenester via Reservationssystemet el. Opkaldscenteret, i henhold til art. 27 i Lov af 30. maj 2014 om Forbrugerrettigheder, i det følgende benævnt Loven.
  2. I henhold til Lovens art. 38(1) er Brugeren ikke berettiget til at trække sig ud af en aftale om levering af fjerntjenester, hvis en entreprenør har ydet en given tjeneste fuldt ud med et udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren, som var blevet informeret om, at vedkommende ville miste retten til at trække sig ud af aftalen efter at tjenesten bliver gennemført, inden levering af tjenesten påbegyndtes.
  3. I lyset af ovenstående vil eSky - inden påbegyndelsen af levering af tjenesterne beskrevet i nærværende Vilkår - oplyse om, at Brugeren, som har indgået en aftale om levering af fjerntjenester i forbindelse med levering af disse tjenester ikke er berettiget til at trække sig ud af aftalen uden begrundelse og uden at blive pålagt at afholde omkostningerne inden 14 dage efter datoen for indgåelsen af aftalen pga., at eSky.pl S.A. har ydet tjenesten, der bestod i reservation af tjenesteydelserne leveret af tredjemand, fuldt ud (på Brugerens udtrykkelige anmodning). I sådanne tilfælde er servicegebyret ikke-tilbagebetalingspligtigt. Hvis enheder, der leverer tjenesterne, tillader refusion af halvdelen af el. den hele værdi af deres tjenester i tilfælde af udtræden af aftalen, skal forbrugeren blive udtrykkeligt informeret herom.
    

NYHEDSBREV

 • § 21. NYHEDSBREVTJENESTE

  1. Hver bruger kan abonnere på nyhedsbrevstjenesten ved at give samtykke til at modtage kommercielle meddelelser som defineret i Art. 10 sek. 2 i loven af 18. juli 2002 om udbud af elektroniske tjenester gennem de kommunikationskanaler, som eSky stiller til rådighed, dvs. for at muliggøre udsendelse af kommercielle og markedsføringsmæssige oplysninger til den e-mailadresse, som brugeren har oplyst, samt information om nye tilbud og kampagner, der udbydes af tjenesteudbydere.
  2. Samtykke gives ved at angive din e-mailadresse i det relevante felt på www.eskytravel.dk, når du foretager en booking under transaktionsprocessen, eller når du registrerer en konto på Din konto ved at markere det relevante afkrydsningsfelt for at modtage kommercielle oplysninger og marketingoplysninger.
  3. De grafiske elementer og indholdet af nyhedsbrevet er underlagt ejendomsretlige ophavsrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder industrielle ejendomsrettigheder, som ejes af tjenesteudbyderen eller tredjeparter og er underlagt juridisk beskyttelse. Enhver gengivelse, ændring og brug på en måde, der ikke er i overensstemmelse med det tilsigtede formål eller uden samtykke fra tjenesteudbyderen, kan udgøre en overtrædelse af loven.
  4. Nyhedsbrevsabonnementstjenesten er en gratis tjeneste, der er tilgængelig for enhver bruger, som har accepteret at modtage et sådant abonnement.
  5. Brugeren kan trække samtykket til at modtage nyhedsbrevet tilbage ved at indsende en anmodning til eSky via kontaktformularen tilgængelig på www.eskytravel.dk eller ved at annullere abonnementet ved at klikke på det relevante link i den modtagne e-mail vedrørende nyhedsbrevet.
  6. Når nyhedsbrevet er afmeldt, stopper tjenesteudbyderen med at sende markedsføringsindhold til brugerens e-mailadresse. Brugeren kan til enhver tid abonnere på tjenesten.

BILAG

 • Bilag 1

  EN STANDARDOPLYSNINGSFORMULAR FOR AFTALER OM REJSEPAKKER, HVOR BRUGEN AF HYPERLINKS ER TILLADT

  • En kombination af tjenesteydelserne udgør en rejsepakke i overensstemmelse med Direktiv (EU) 2015/2302. Derfor kan du benytte dig af alle rettighederne, der fremgår af EU-lovgivningen, som finder anvendelse på rejsepakkeferie. eSky er fuldt ud ansvarlig for hensigtsmæssig gennemførelse af hele rejsepakken. Desuden er eSky beskyttet mod insolvens i henhold til gældende lovgivning - for dermed at kunne sikre refusion af dine betalinger samt din tilbagevenden til hjemlandet (hvis din rejsepakke omfatter transport).
  • Nærmere oplysninger om de væsentligste rettigheder skal verificeres i henhold til Direktiv (EU) 2015/2302.
  • De væsentligste rettigheder i overensstemmelse med Direktiv(EU) 2015/2302:
   • Inden indgåelse af aftale om deltagelse i en rejsepakke får de rejsende tilstendt alle de nødvendige oplysninger om rejsepakken.
   • Mindst én entreprenør er altid ansvarlig for korrekt gennemførelse af alle kontraktmæssige turisttjenester.
   • De rejsende får oplyst et nødtelefonnummer el. et kontaktpunkt for at kunne kontakte rejsearrangøren el. rejseagenten.
   • De rejsende kan overdrage sin feriepakke til en anden person inden for en rimelig tidsfrist mod eventuelle yderligere omkostninger.
   • Prisen på rejsepakken kan kun forhøjes, hvis bestemte omkostninger (f.eks. brændstofprisen) er steget og hvis dette udtrykkeligt er fastsat i aftalen; under ingen omstændigheder kan forhøjelsen finde sted senere end 20 dage inden påbegyndelsen af rejsepakken. Bliver prisen forhøjet med over 8% af prisen på rejsepakken, kan den rejsende opsige Aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til at forhøje prisen, er den rejsende berettiget til prisnedslag, hvis de tilsvarende omkostninger er blevet reduceret.
   • De rejsende kan opsige aftalen uden noget som helst annullationsgebyr og få alle betalingerne refunderet fuldt ud, hvis et af nøgleelementerne i feriepakken, bortset fra prisen, ændrer sig betydeligt. Hvis rejsearrangøren annullerer betalingen inden afgangen, skal de rejsende være berettiget til en refusion og, hvor det er relevant, en godtgørelse.
   • I ekstraordinære tilfælde - f.eks. i tilfælde af alvorlige sikkerhedsproblemer på det endelige bestemmelsessted, som kan have indvirkning på rejsepakken - kan de rejsende - inden påbegyndelsen heraf - opsige aftalen uden noget som helst annullationsgebyr.
   • Endvidere kan de rejsende opsige aftalen på noget som helst tidspunkt inden påbegyndelsen af rejsepakken mod et passende og berettiget gebyr.
   • Hvis de væsentlige elementer i rejsepakken ikke kan gennemføres i henhold til aftalen efter påbegyndelsen af rejsepakken, skal den rejsende blive tilbudt passende alternative tjenesteydelser uden ekstraomkostninger. Bliver tjenesteydelserne ikke leveret i henhold til aftalen, hvilket betydeligt påvirker gennemførelsen af rejsepakken, og rejsearrangøren ikke afhjælper problemet, kan de rejsende opsige aftalen uden noget som helst gebyr hidrørende fra opsigelsen heraf.
   • De rejsende er også berettiget til et prisnedslag el. en erstatning for lidte skader i tilfælde af manglende el. uhensigtsmæssig gennemførelse af rejsepakken.
   • Rejsearrangøren skal yde bistand til den rejsende i tilfælde af vanskeligheder.
   • I tilfælde af rejsearrangørens insolvens, bliver betalingerne refunderet. Bliver rejsearrangøren insolvent efter påbegyndelsen af rejsepakken og rejsepakken omfatter transport, får den rejsende garanteret tilbagevenden til hjemlandet.
  • eSky er beskyttet mod insolvens via Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Rejsende kan henvende sig til denne enhed el., hvor det er relevant, den kompetente myndighed, dvs. Marskalkontoret for slaskie, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tlf. (+48 32) 2078-888 (mellem kl. 7:30 og kl. 15:30), i tilfælde af tjenestenægtelse som følge af eSkys insolvens.
  • Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i medlemsstaternes nationale lovgivning - (Lov om pakkerejser og tilknyttede rejseaftaler af 24. november 2017)
 • Bilag 2

  EN STANDARDOPLYSNINGSFORMULAR, HVOR DEN ERHVERVSDRIVENDE, SOM LETTER EN ONLINE TILKNYTTET REJSEAFTALE, SOM OMHANDLET I LOVENS ART. 6 § 1 PKT. 1, ER EN ANDEN ERHVERVSDRIVENDE END ET LUFTFARTSSELSKAB, DER SÆLGER EN RETURBILLET

  • Hvis du, efter at have valgt og betalt for én rejsetjeneste, bestiller supplerende rejsetjenester i forbindelse med din rejse el. ferie via eSky, kan du IKKE udøve rettighederne, som finder anvendelse på pakker i henhold til Direktiv (EU) 2015/2302.
  • Derfor bærer eSky ikke ansvaret for hensigtsmæssig gennemførelse af de pågældende supplerende rejsetjenester. I tilfælde af problemer kontakt venligst den relevante Tjenesteyder. Hvis du dog bestiller nogen som helst supplerende rejsetjenester i løbet af samme besøg på eSkys hjemmeside, bliver disse rejsetjenester en del af en tilknyttet rejseaftale. I det tilfælde er eSky, som det kræves i henhold til EU-lovgivningen, beskyttet i forbindelse med refusion af de beløb, som du har indbetalt til eSky for tjenester, der ikke blev ydet som følge af eSkys insolvens. Bemærk venligst, at dette ikke medfører en refusion i tilfælde af insolvens hos den relevante Tjenesteyder.
  • eSky er beskyttet mod insolvens via Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Rejsende kan henvende sig til denne enhed el., hvor det er relevant, den kompetente myndighed, dvs. Marskalkontoret for slaskie, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tlf. (+48 32) 2078-888 (mellem kl. 7:30 og kl. 15:30), i tilfælde af tjenestenægtelse som følge af eSkys insolvens.
   Bemærk: Denne insolvensbeskyttelse omfatter ikke aftaler med andre parter end eSky, som kan gennemføres på trods af eSkys insolvens.
  • Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i medlemsstaternes nationale lovgivning - Lov om pakkerejser og tilknyttede rejseaftaler af 24. november 2017.
 • Bilag 3

  EN STANDARDOPLYSNINGSFORMULAR, HVOR DEN ERHVERVSDRIVENDE, SOM LETTER EN ONLINE TILKNYTTET REJSEAFTALE, SOM OMHANDLET I LOVENS ART. 6 § 1 PKT. 2, ER EN ANDEN ERHVERVSDRIVENDE END DET LUFTFARTSSELSKAB, DER SÆLGER EN RETURBILLEt

  • Hvis du, efter at have valgt og betalt for én rejsetjeneste, bestiller supplerende rejsetjenester i forbindelse med din rejse el. ferie via eSky, kan du IKKE udøve rettighederne, som finder anvendelse på pakker i henhold til Direktiv (EU) 2015/2302.
  • Derfor bærer eSky ikke ansvaret for hensigtsmæssig gennemførelse af de pågældende supplerende rejsetjenester. I tilfælde af problemer kontakt venligst den relevante Tjenesteyder. Hvis du dog bestiller nogen som helst supplerende rejsetjenester i løbet af samme besøg på eSkys hjemmeside, bliver disse rejsetjenester en del af en tilknyttet rejseaftale. I det tilfælde er eSky, som det kræves i henhold til EU-lovgivningen, beskyttet i forbindelse med refusion af de beløb, som du har indbetalt til eSky for tjenester, der ikke blev ydet som følge af eSkys insolvens. Bemærk venligst, at dette ikke medfører en refusion i tilfælde af insolvens hos den relevante Tjenesteyder.
  • eSky er beskyttet mod insolvens via Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Rejsende kan henvende sig til denne enhed el., hvor det er relevant, den kompetente myndighed, dvs. Marskalkontoret for slaskie, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tlf. (+48 32) 2078-888 (mellem kl. 7:30 og kl. 15:30), i tilfælde af tjenestenægtelse som følge af eSkys insolvens.
   Bemærk: Denne insolvensbeskyttelse omfatter ikke aftaler med andre parter end eSky, som kan gennemføres på trods af eSkys insolvens.
  • Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i medlemsstaternes nationale lovgivning - Lov om pakkerejser og tilknyttede rejseaftaler af 24. november 2017.
 • Bilag 4

  EN STANDARDOPLYSNINGSFORMULAR FOR AFTALER OM REJSEPAKKER, HVOR BRUGEN AF HYPERLINKS IKKE ER TILLADT

  • En kombination af tjenesteydelserne udgør en rejsepakke i overensstemmelse med Direktiv (EU) 2015/2302. Derfor kan du benytte dig af alle rettighederne, der fremgår af EU-lovgivningen, som finder anvendelse på rejsepakkeferie. eSky er fuldt ud ansvarlig for hensigtsmæssig gennemførelse af hele rejsepakken. Desuden er eSky beskyttet mod insolvens i henhold til gældende lovgivning - for dermed at kunne sikre refusion af dine betalinger samt din tilbagevenden til hjemlandet (hvis din rejsepakke omfatter transport).
  • Nærmere oplysninger om de væsentligste rettigheder skal verificeres i henhold til Direktiv (EU) 2015/2302.
  • De væsentligste rettigheder i overensstemmelse med Direktiv(EU) 2015/2302:
   • Inden indgåelse af aftale om deltagelse i en rejsepakke får de rejsende tilstendt alle de nødvendige oplysninger om rejsepakken.
   • Mindst én entreprenør er altid ansvarlig for korrekt gennemførelse af alle kontraktmæssige turisttjenester.
   • De rejsende får oplyst et nødtelefonnummer el. et kontaktpunkt for at kunne kontakte rejsearrangøren el. rejseagenten.
   • De rejsende kan overdrage sin feriepakke til en anden person inden for en rimelig tidsfrist mod eventuelle yderligere omkostninger.
   • Prisen på rejsepakken kan kun forhøjes, hvis bestemte omkostninger (f.eks. brændstofprisen) er steget og hvis dette udtrykkeligt er fastsat i aftalen; under ingen omstændigheder kan forhøjelsen finde sted senere end 20 dage inden påbegyndelsen af rejsepakken. Bliver prisen forhøjet med over 8% af prisen på rejsepakken, kan den rejsende opsige Aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til at forhøje prisen, er den rejsende berettiget til prisnedslag, hvis de tilsvarende omkostninger er blevet reduceret.
   • De rejsende kan opsige aftalen uden noget som helst annullationsgebyr og få alle betalingerne refunderet fuldt ud, hvis et af nøgleelementerne i feriepakken, bortset fra prisen, ændrer sig betydeligt. Hvis rejsearrangøren annullerer betalingen inden afgangen, skal de rejsende være berettiget til en refusion og, hvor det er relevant, en godtgørelse.
   • I ekstraordinære tilfælde - f.eks. i tilfælde af alvorlige sikkerhedsproblemer på det endelige bestemmelsessted, som kan have indvirkning på rejsepakken - kan de rejsende - inden påbegyndelsen heraf - opsige aftalen uden noget som helst annullationsgebyr.
   • Endvidere kan de rejsende opsige aftalen på noget som helst tidspunkt inden påbegyndelsen af rejsepakken mod et passende og berettiget gebyr.
   • Hvis de væsentlige elementer i rejsepakken ikke kan gennemføres i henhold til aftalen efter påbegyndelsen af rejsepakken, skal den rejsende blive tilbudt passende alternative tjenesteydelser uden ekstraomkostninger. Bliver tjenesteydelserne ikke leveret i henhold til aftalen, hvilket betydeligt påvirker gennemførelsen af rejsepakken, og rejsearrangøren ikke afhjælper problemet, kan de rejsende opsige aftalen uden noget som helst gebyr hidrørende fra opsigelsen heraf.
   • De rejsende er også berettiget til et prisnedslag el. en erstatning for lidte skader i tilfælde af manglende el. uhensigtsmæssig gennemførelse af rejsepakken.
   • Rejsearrangøren skal yde bistand til den rejsende i tilfælde af vanskeligheder.
   • I tilfælde af rejsearrangørens insolvens, bliver betalingerne refunderet. Bliver rejsearrangøren insolvent efter påbegyndelsen af rejsepakken og rejsepakken omfatter transport, får den rejsende garanteret tilbagevenden til hjemlandet.
  • eSky er beskyttet mod insolvens via Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Rejsende kan henvende sig til denne enhed el., hvor det er relevant, den kompetente myndighed, dvs. Marskalkontoret for slaskie, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tlf. (+48 32) 2078-888 (mellem kl. 7:30 og kl. 15:30), i tilfælde af tjenestenægtelse som følge af eSkys insolvens.
  • Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i medlemsstaternes nationale lovgivning - (Lov om pakkerejser og tilknyttede rejseaftaler af 24. november 2017)